Productieverantwoording: Kijk jij al uit naar 1 april?

Het voorjaar is een van de meest uitdagende periodes voor zorgaanbieders. Het voorgaande boekjaar moet worden afgesloten. En daar hoort een aantal verplichtingen bij, zoals het opmaken van de jaarrekening, maar ook de productieverantwoordingen. Lukt het niet alleen, dan kan gzicht hierbij ondersteunen.

De productieverantwoording vormt de financiële verantwoording voor de gemeente bij een omzet van meer dan € 125.000. De verschillende gemeenten hanteren hierbij het Landelijk Controleprotocol 2019. Einddoel: getrouwheid en rechtmatigheid van zorglevering toetsen. Hierbij dienen de Wmo en Jeugdwet apart te worden aangeleverd.

Wat zijn de streefdata?

De volgende termijnen worden als leidraad meegegeven: 

De financiële verantwoording dient voor 1 maart van het jaar T+1, of zoveel eerder of later als met de gemeente(n) is afgestemd of overeengekomen. De controleverklaring moet voor 1 april van het jaar T+1, of zoveel eerder of later als met de gemeenten is afgestemd of overeengekomen.

Wat zijn de uitdagingen voor de zorgaanbieder? 

Wij zien in de praktijk dat het verantwoorden van de productie altijd een tijdrovende en uitdagende klus is, doordat:

 • Interne productcodes niet overeenkomen met de productcodes van de gemeenten;
 • Nog niet alle zorg gefactureerd is aan de betreffende gemeenten en verantwoording al wel dient te worden ingezonden;
 • Facturatie/declaratie over het voorliggende jaar doorgaans al snel in het opvolgende jaar dient te worden afgerond;
 • Nog niet alle (juiste) beschikkingen binnen zijn;
 • De daadwerkelijke levering van de zorg lastig te controleren blijkt te zijn;
 • De contractinformatie niet altijd goed verwerkt is in de systemen;
 • De accountant documentatie blijft opvragen;  
 • Alle gegevens ook na alle mutaties moeten kloppen.

Wat kunnen wij voor zorgaanbieders betekenen?

Om te zorgen dat de productieverantwoording voor 1 april getekend naar de gemeentes kan, hebben wij een oplossing. Wij kunnen je organisatie ontzorgen en helpen dit gedegen af te ronden binnen de gestelde tijd. Daarnaast werken wij graag ook aan de toekomst en maken samen met jouw organisatie een verbeterslag. Zodat jullie volgend jaar meer ontspannen aan de productieverantwoording kunnen starten. Ook hulp nodig? Bel Aafke, Gerde of Elianne.

5 vragen, geen antwoord

Stel je voor dat je één derde van je hele inkomen uit zou geven aan zorg. Op Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat wij dit in Nederland doen. Een derde van de totale inkomsten van ons land gaan naar zorg (88 miljard). Dat komt voor een deel door de demografische ontwikkeling; de Nederlandse bevolking wordt ouder. Daarnaast hechten we in Nederland veel waarde aan solidariteit en goede zorg. Daar hangt uiteraard een prijskaartje aan. Mede om die reden is de beweging ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ (JZOJP) gestart.

Tijdens mijn studie gezondheidswetenschappen (VU) deed ik onderzoek naar dit initiatief van het Ministerie van VWS. Samen slimme manieren vinden om een tekort aan mensen en middelen te voorkomen. De zorg dichter bij de patiënt te organiseren. Een visie die iedereen kan delen lijkt mij.

JZOJP is een groot onderwerp in het hoofdlijnenakkoord. Ik verwachtte dat ik veel zou leren over initiatieven op het gebied van JZOJP. Hoe de zorg dit onderwerp al oppakte. Maar ik leerde vooral waar men tegenaan loopt in het realiseren van JZOJP. En juist dat maakt het zo interessant. De urgentie en druk op mensen en middelen, geeft ons de kans het zorgstelsel te verbeteren.

Het realiseren van JZOJP blijkt voor alle partijen lastig in de praktijk. Daarom zit ik met een aantal vragen:

 • Kunnen we over schotten heen kijken en afspraken maken?
 • Kunnen we samenwerken in de regio?
 • Wat is de meerwaarde van verschillende zorgverleners? Hoe zetten we die goed in?
 • Waar liggen de kansen voor samenwerking en verbinding?
 • Wat is er nodig om de verplaatsing van zorg mogelijk te maken?

Het antwoord op deze vragen hebben we nog niet gevonden. Als het eenvoudig was, was de oplossing er al wel geweest. Die oplossing moet er wel komen.

Als maatschappij hebben wij een gezamenlijk doel: onze zorg betaalbaar en menselijk houden. Daar willen wij onze bijdrage graag aan leveren. Ga jij met ons in gesprek?

Lees meer over deze beweging, wat het inhoudt en onze visie daarop in de white paper .  

White paper