Wil jouw zorgorganisatie ook minder rente betalen?

Hebben jullie binnenkort ook een geborgde renteherziening van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ)? Dan is dit de kans om de rentekosten nóg verder te verlagen. Hoe? Door de markt te laten werken voor jouw zorgorganisatie.

gzicht begeleidt bij renteherziening

gzicht begeleidt jouw zorgorganisatie bij een renteherziening en realiseert in concurrentie, lagere rentekosten. Met een frisse en ervaren blik beoordelen wij de mogelijkheden en beperkingen van bestaande WFZ geborgde financieringscontracten. gzicht schotelt jouw zorgorganisatie de alternatieve concurrerende financiers voor. Met de laagste rentekosten als maatschappelijk verantwoord resultaat.

Rentekosten boven verwachting verlaagd’

Bij de Zonnehuisgroep Noord hebben we de renteherziening van de WFZ geborgde lening inmiddels gerealiseerd. De oude renteperiode was tien jaar. Nu konden we voor hen een zeer scherpe twintigjarige rente uit de markt halen. Hierdoor betaalt de organisatie de komende twintig jaar net zoveel rente als hiervoor in één jaar.  

Hotze Ike, concerncontroller bij Zonnehuisgroep Noord: “Door de goede voorbereiding en plezierige afstemming met gzicht hebben wij onze rentekosten boven verwachting zeer materieel verlaagd. Tot aan het oversluiten van de lening van de ene naar de andere bank zijn we goed begeleid. Een zeer geslaagde samenwerking!”

Nienke Ybema, bestuurder bij Zonnehuisgroep Noord: “We besparen met deze lagere rente enorm veel kosten in de komende 20 jaar! Geld dat ingezet kan worden voor nog meer kwaliteit van zorg en duurzame zorghuisvesting.”

Ook een renteherziening?

Heeft jouw zorgorganisatie het komende jaar ook een renteherziening? Een gestructureerd en tijdig proces van voorbereiding is van cruciaal belang voor het realiseren van een concurrerend rentetarief. gzicht kan helpen aanzienlijk op de rentekosten te besparen en jullie begeleiden bij een nieuwe geborgde, ongeborgde of duurzame financiering. Meer weten? Neem contact op met Aafke Zwart voor het maken van een kennismakingsafspraak.

Inzicht in optimalisatie van een vakgroep in 4 stappen

Een objectieve analyse maken, op basis van feiten. Dat is de taak van een arts als zorgverlener bij een patiënt. Met de ontwikkeling van de zorg en het ontstaan van het Medisch Specialistische Bedrijf (MSB) hebben artsen ook bedrijfskundige taken gekregen. Een heel ander kennisgebied. gzicht helpt jouw organisatie bij verbeteren op bedrijfskundig vlak. Lees hier hoe wij dit aanpakken.

Het spel hoort erbij

Ieder speler heeft een rol binnen het geheel: Het MSB, de vakgroepen daarbinnen en het ziekenhuis. Die partijen hebben ook belangen en schaarse capaciteiten, ze bewegen samen in een politiek spel. De gemiddelde arts wil dat spel niet spelen of is er niet zo ervaren in als bestuursleden van MSB en ziekenhuis. De arts wil wel dat de zorg voor zijn of haar patiënten soepel loopt en de eigen praktijk goed is ingericht en eerlijk wordt beloond.  Om dat te realiseren is het toch nodig dit politieke spel te spelen.

Wisselingen in bezettingen, de voorspelbaarheid van planningen, de implementatie van nieuwe systemen, ondersteuning door medewerkers van het ziekenhuis. Voorbeelden van onderwerpen die in een ziekenhuis vaker frictie veroorzaken.  Het vergroot de bestaande uitdagingen zoals;

 • Hoe kunnen we efficiënt onze specialisten inzetten?
 • Wat kan nog wel en wat niet?
 • Doen we de juiste dingen op de juiste manier?

Analyseren, discussiëren en optimaliseren

De vraagstukken waarmee de vakgroep en ook MSB te maken heeft zijn vaak complex, net als de belangen die ermee gepaard gaan. Een geobjectiveerd beeld helpt een feitelijk beeld te krijgen van de situatie. Het kan het MSB en de vakgroep ook een tool geven om onderling lastige vraagstukken te objectiveren, oplossingen te vinden en te verantwoorden aan alle deelnemers van het MSB. gzicht analyseert de  vakgroep op drie gebieden: praktijkinrichting, beloning en werkbelasting. Deze drie vormen samen de basis van de vakgroep als onderneming.

Concrete voorbeelden van analyse-vragen zijn:

 • Is de inzet van de medisch specialisten in lijn met de daarvoor ontvangen beloning?
 • Heeft de vakgroep een vergelijkbare case mix met andere vakgroepen in andere ziekenhuizen? Welke gevolgen heeft het om onderdelen van de productie meer of juist minder te gaan doen? (JZOJP, speerpunten, etc).
 • Wat zijn optimalisatiemogelijkheden voor het gebruik van de OK en de poli voor de specifieke vakgroep om daarmee de werkdruk te verlagen of prestatie te verbeteren?
 • Ontvangt de vakgroep voldoende ondersteuning in de vorm van secretariaat, planning, het EPD in vergelijking tot andere vakgroepen? Op welke vlakken is aanpassing nodig?

Hoe werkt zo’n analyse?

Om de vraagstukken duidelijk in beeld te krijgen vanuit de verschillende perspectieven spreken we met de vakgroep, het MSB bestuur en betrokken stakeholders. Gaan we antwoord vinden op de gestelde vragen en verbinden we ons aan het doel en de uitkomsten. Vervolgens start de analyse waar we de ontvangen data en de informatie uit de gesprekken verwerken. Zo stellen we objectief vast wat de huidige situatie is en brengen we de mogelijkheden voor verbeteringen in kaart. Deze bevindingen bespreken we met de vakgroep. We toetsen of onze uitkomsten overeenkomen met de ervaring in de praktijk. Waar nodig doen we aanvullend onderzoek.

De volgende stap is een bespreking met het bestuur van het MSB eventueel aangevuld met RvB of management van het ziekenhuis. Dan bespreken de stakeholders de conclusies en adviezen gezamenlijk. Samen stellen we vast wat prioriteit heeft en wie de acties gaat uitvoeren. Bij voorkeur hebben alle betrokkenen een actieve rol in het oppakken van acties.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Hebben jij en jouw MSB ook behoefte aan een objectieve blik? Inzicht in praktijkinrichting, beloning en werkbelasting? En ben jij ook benieuwd naar de optimalisatiemogelijkheden? We bespreken het graag! Neem voor meer informatie contact op met Elianne van Donge of Steven Drevers.

Gebruik het gekapte hout opnieuw en 4 andere dingen die ik leerde

Ben ik met het juiste bezig? Deze vraag stelde ik mezelf het afgelopen jaar dagelijks tijdens mijn opdracht als huisvestings- en facilitair manager bij de Bascule (nu Levvel). Ik geef 5 tips die jij als manager in de zorg moet weten.

1. Onderscheid financiële, sociale en ecologische winst

In toenemende mate worden cliënten en werknemers bewust van de winst die te behalen valt in onze leefomgeving. Ook gemeenten stellen in contractafspraken steeds vaker eisen aan de CO2 foodprint of een ‘social return on investment’ (SROI). Deze onderwerpen zullen in de toekomst een steeds grotere rol spelen bij de financiële afspraken. De waarde die je als zorgorganisatie toevoegt is gigantisch. Neem in de rapportage dus niet alleen je financiële winsten mee. Rapporteer ook over de winsten die je behaalt op ecologisch en sociaal gebied. Gebruik dus het gekapte hout opnieuw, plant vervolgens nieuwe bomen, huur de Pits keuken in voor je restaurant, door te koken met cliënten van Levvel.

Let op: Ik heb het niet over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het is vanzelfsprekend dat de gebouwen energiezuinig zijn ingericht, afval wordt gescheiden en het team divers is.

2. Zorg voor draagvlak bij managers van de bedrijfsvoering

Samenwerking tussen de bedrijfsvoering en de ondersteunende diensten is essentieel voor het facilitair bedrijf. Als je geen draagvlak hebt bij de bedrijfsvoering, behandelzaken en zorginhoudelijke managers kun je niet aan alle eisen en wensen voldoen van de organisatie. Zet als facilitair manager de cliënt centraal, gevolgd door de werknemers. Je moet samen tot de juiste zorg komen en realiseer dat je het samen doet voor de zorg. Sluit daarbij de verschillende processen van de voor- en achterkant goed op elkaar aan.

3. Kosten en budgettering

Als facilitair manager heb je geen invloed op de productiekant maar probeer je de productie te ondersteunen. Als ondersteunende dienst zijn we onderdeel van ‘de overhead’ oftewel de kostenkant. Bezuinigingen zijn aan de orde van de dag. Om snel geld te besparen raad ik een uitgave-analyse aan, om te kijken wat de grootste kostenposten zijn. Voorbeelden zijn schoonmaak of groenonderhoud. Realiseer met de inkoper een besparing door met de leveranciers nieuwe prijsafspraken te maken. Maak voor een verdere afstemming met het bedrijf een investeringsbegroting. Geef aan waar je geld aan uitgeeft, omdat de zorgkant de klant is. Bij een nieuwe investering haal je eerst budget op voordat je tot actie overgaat.

4. Doe ‘wat ertoe doet’ 

Via verschillende lijnen komen de vragen uiteindelijk bij de faciliterende partij. De acties die daaruit voortkomen kunnen worden verdeeld in wensen en eisen. Als er meerdere acties verbonden worden aan een activiteit spreken we van een project en terugkerende acties leg je vast in een kalender. Maak onderscheid tussen wensen en eisen en ga aan de slag met de essentie. Doe dit aan de hand van deductie: het toewijzen van de acties in een systeem. Gebruik daarbij Getting Things Done van David Allen of richtlijnen van het essentialisme, simplisme en minimalisme.

Let op: Gaat je energie naar het juiste? Neem de tijd om te herontdekken welke 20% van de acties die je uitvoert zorgen voor 80% van de uitkomst (Pareto-principe). Richt je daarop. Ga uit van ‘normaal is niet hetzelfde als goed’

Niet 5 maar 1. Mensen zijn het belangrijkst

Ik heb onze mensen keihard zien werken. Zelfs blootgesteld aan het coronavirus is iedereen bereid zich in te zetten. Van mijn opdrachtgever Robert Dekker kreeg ik de tip om daarbij geen signalen te negeren en te zorgen dat emoties worden benoemd. Geef de werknemers ruimte in verwachtingen en tijd door het voor ze op te nemen in het managementoverleg. Haal de klachten op, leg de pijn bloot, maar neem het wel op voor de werknemers. Vervolgens doe je hetzelfde met de complimenten. Deel in het wekelijkse overleg een tip en een top. Zo bouw je aan een team. Zorg dat je medewerkers spreekt en kijk ze in de ogen aan.

In het afgelopen jaar heb ik me ontwikkeld van een projectleider naar een manager bij mijn opdracht bij Levvel. Hoewel de functie niet altijd makkelijk was, heb ik veel geleerd in mijn rol binnen het team en de facilitaire dienst. In het komende jaar wil ik mij breder ontwikkelen in andere aspecten van de bedrijfsvoering. Zo werk ik nu mee met businesscases, kostprijsmodellen en meerjarenmodellen. Daarnaast heb ik een cursus planning en control gevolgd.

Vind je het leuk om met mijn ondernemende geest over bedrijfsvoering te sparren? Ik kom graag langs voor een kop koffie. Neem contact met me op.

Wat betekent een nieuw zorgstelsel voor jouw organisatie?

Ben je als zorgorganisatie niet voorbereid op het nieuwe zorgstelsel, dan kunnen de maatregelen behoorlijk ingrijpend zijn. Door de corona-uitbraak zien we dat de zorg anders kan en moet. De overheid beschrijft in het rapport ‘Brede maatschappelijke heroverwegingen’ de knelpunten en beleidsvoornemens om tot een duurzamer zorgstelsel te komen. Daaruit kunnen politieke partijen straks putten voor het verkiezingsprogramma. Dit brengt grote veranderingen voor de bedrijfsvoering en organisatie van de zorgsector met zich mee. gzicht legt je uit wat de voornemens betekenen in onze beleving en welke impact ze kunnen hebben op jouw organisatie.

Grote veranderingen op komst

Het is door corona niet nadrukkelijk in het nieuws geweest, maar middenin de corona-crisis is er vanuit de Rijksoverheid een document met beleidsvoornemens om het zorgstelsel te optimaliseren gepubliceerd. De maatregelen die de overheid voorstelt zijn ingrijpend voor gemeenten, zorginkopers en zorgaanbieders. Grote veranderingen zijn op komst voor de organisatie en bedrijfsvoering van de zorgsector. Daarom voelen wij de noodzaak om het onder de aandacht te brengen.

Welbekende knelpunten

De beschreven knelpunten in het rapport ‘Brede maatschappelijke overwegingen’ klinken bekend in de oren. De vraag op de arbeidsmarkt is te groot. De zorguitgaven groeien te sterk. De schotten tussen zorgsectoren, en tussen het zorg- en het sociale domein zijn te hoog. gzicht ziet gelijkenis met de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). Het concept van JZOJP sluit aan bij de gedachtegang dat het zorgstelsel duurzamer kan én zal moeten.

Wat zijn de beleidsvoornemens?

Wij nemen je graag mee in het document, in hoofdlijnen zien we twee richtingen waarbinnen verschillende opties en besparingen worden genoemd:

 1. Het versterken van de gereguleerde concurrentie. Hierbij schept de overheid kaders, sturen zorginkopers op doelmatige en innovatieve dienstverlening en heeft de zorgaanbieder redelijke autonomie. Voorbeelden van de opties zijn:
  • Financiële prikkels creëren voor gemeentes om burgers langer thuis te laten wonen (WMO) en doorstroom naar WLZ te voorkomen. Dit door extra geld te verstrekken aan gemeenten als er minder mensen in de WLZ terecht komen.
  • Het instrument selectieve inkoop van verzekeraars versterken. Dit kan door bij niet ingekochte zorg de burger en zorgaanbieder minder recht op vergoeding  te geven of helemaal niet meer te vergoeden.
 2. Het versterken van gereguleerde samenwerking. Hierbij heeft de overheid een sturende rol, wordt samenwerking tussen de stakeholders verbeterd en worden prikkels geïntroduceerd om zorginkopers en aanbieders meer zelf organiserend te laten zijn. Voorbeelden van opties zijn:
  • Alle medisch specialisten in loondienst, waardoor gelijk gerichtheid binnen ziekenhuizen wordt vergroot en volumeprikkels worden voorkomen.
  • Risicodragende uitvoering van ouderenzorg door gemeenten. Hierbij hevelt de overheid de ouderenzorg over naar de WMO. Gemeenten voeren dan lokaal een geïntegreerd en  domein overstijgend ouderenbeleid.

Onze kijk op de beleidsvoornemens

Als we kijken naar de verschillende opties, zitten er wat ons betreft ‘heftige opties’ tussen voor de zorgorganisatie. Denk hierbij aan het inperken van de handelingsruimte van zorgaanbieders waardoor de verkeerde zorg op de verkeerde plek wordt voorkomen. Stel je voor dat alle of een deel van de verrichtingen uit een DBC-zorgproduct doelmatiger geleverd kunnen worden in de 1e lijn of thuis, dan kan de NZa hier normen voor opnemen in de beleidsregels. Hierdoor kan bijvoorbeeld alleen de 1e lijn of de thuiszorg de zorg declareren.

In onze optiek is daarmee het verplaatsen van zorg niet langer een optie, maar de nieuwe norm. Dit is in lijn met JZOJP. We verwachten dat dit voor een zorgorganisatie de nodige inspanning vergt: goede samenwerkingsafspraken, vertrouwen in de betrokken partijen en een vooruitziende blik op de financiële impact. gzicht kan de ondersteuning bieden op deze drie componenten, waardoor je als zorgorganisatie voorbereid bent op de veranderingen.

Voorbereiding is het halve werk

Wat ons betreft is het nadenken over nieuwe vormen van het zorgstelsel essentieel om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. De uitwerking en keuze van beschreven opties in het beleidsdocument moet nog gebeuren. Zoals eerder aangegeven betekenen de beschreven opties een grote verandering binnen het zorgdomein, het sociaal domein of de manier waarop de patiënt zorg ontvangt. Het is aan de zorgorganisatie om zich voor te bereiden op deze ontwikkelingen en veranderingen. In het bijzonder als er geen beleid en strategie wordt geformuleerd. Ook voor de zorginkoop/-verkoop brengt dit verandering met zich mee. Een professionele organisatie bereid zich hier goed op voor.

gzicht helpt

Hulp nodig bij het interpreteren van de beleidsvoornemens? We gaan graag in gesprek over welke beleidsvoornemens impact hebben op jouw organisatie en bespreken hoe jouw organisatie zich hier op kan voorbereiden.


Van stuwmeer naar succesvolle doorbraak

Afgelopen maanden heeft de niet-urgente zorg stilgelegen. Nu de piek van de corona-uitbraak voorbij lijkt te zijn, wordt de reguliere zorg langzaam aan opgepakt. Maar wat komt als eerste?

Nu steeds meer patiënten herstellen van het coronavirus wordt duidelijk dat hier restverschijnselen aan worden overgehouden. Patiënten hebben last van gezondheidsklachten, zoals een verminderde longfunctie, verminderde spierkracht en psychische klachten. Er ontstaat extra vraag naar zorg door het benodigde herstel van coronapatiënten.[1]

Aan de andere kant komt de patiëntenstroom van niet-COVID-patiënten weer op gang. De urgentie van “uitgestelde zorg” is toegenomen voor bepaalde patiënten en de wachtlijsten worden langer. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)[2] neemt sinds april het aantal verwijzingen van de huisarts naar een medisch specialist en de ggz weer toe. Dit is als het ware een stuwmeer van zorg; een kleine rivieruitmonding van COVID-patiënten en een vloedgolf aan wachtende patiënten. De vraag is nu: hoe om te gaan met dit stuwmeer?

Een doorstart maken

Per 20 april jl. wordt de reguliere zorg in ziekenhuizen gefaseerd opgepakt. De NZa heeft een urgentielijst met ruim 4500 diagnoses gevalideerd, die houvast biedt bij het opstarten van de zorg. Ondanks deze lijst is het een uitdaging om te bepalen hoe de reguliere zorg weer wordt opgestart. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen regio’s.[3] Verwacht werd dat het aantal patiënten, dat in ziekenhuizen behandeld wordt, licht zou toenemen. In het zuidwesten tot aan het oosten van Nederland is dit echter gedaald. Tevens is de druk op het personeel afgelopen periode hoog geweest en zal deze druk met het opkomende stuwmeer voorlopig nog niet verminderen.

Desondanks wordt in verschillende artikelen benadrukt dat het betrekken van verpleegkundigen bij het crisismanagement cruciaal is.[4] Zij kunnen inschatten hoe het opstarten van de reguliere zorg er in de praktijk uit moet komen te zien. Er moet immers gewerkt gaan worden in een ‘1,5 meter samenleving’, wat uitdagingen oplevert voor doorlooptijden, omsteltijden en ruimte in wachtkamers et cetera. Belangrijk om hierbij te benadrukken is dat dit om maatwerk van de ziekenhuizen vraagt, centrale aansturing lijkt onmogelijk.

Onder druk wordt alles vloeibaar

De wendbaarheid en creativiteit om zorgvragen op te lossen zijn aangewakkerd door de corona-uitbraak. Zorgaanbieders zijn waar mogelijk zorg op afstand gaan leveren door gebruik te maken van digitale toepassingen. Deze initiatieven liggen in het verlengde van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en hebben de beweging in een volgende versnelling gezet. Bijvoorbeeld: behandeling of begeleiding op afstand middels videobellen. Voorheen werd nog getwijfeld over het gebruik van digitale toepassingen, corona heeft deze twijfel weggenomen. Om deze vaart vast te houden, is het interessant om te kijken welke initiatieven behouden kunnen worden:

 • Welke initiatieven kunnen de reguliere vorm van zorg permanent vervangen?
 • Wat levert de opschaling van initiatieven op?
 • Welke kosten worden teruggebracht door opschaling van initiatieven?
 • Hoe het gesprek aan te gaan met de zorgverzekeraar over de bekostiging van initiatieven?

Bij het maken van de doorstart zullen deze vragen de revue passeren. De coronacrisis levert ook zorgen voor de financiële gezondheid van zorginstellingen.[5] Dit vraagt om creatieve oplossingen en omdenken. gzicht denkt graag mee en kan ondersteunen bij:

 • Inzicht verkrijgen in de financiële situatie van jouw organisatie met (verschillende) financiële modellen.
 • Het analyseren van data en omzetten in een stappenplan: monitoren van de productieontwikkeling, omvang van het stuwmeer in kaart brengen.
 • Het structureren en begeleiden van de doorstart naar reguliere zorg en bedrijfsvoering.
 • Onderhandelingen met financiers over gerealiseerde zorg t.b.v. bevoorschotting/compensatieregelingen.

Hier eens verder over in gesprek? Wij ondersteunen graag met ons projectmanagement, creativiteit en/of onderhandelkracht in de zorgverkoop. We komen graag in contact!


[1] https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/01/nza-werkt-aan-overzicht-van-de-revalidatiezorg-na-corona

[2] https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/verwijzingen-naar-ggz-komen-na-terugval-weer-op-gang

[3] https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/13/regionale-verschillen-in-aantal-behandelingen-in-ziekenhuis-tijdens-coronacrisis

[4] https://www.zorgvisie.nl/ziekenhuisbestuur-zet-verpleegkundige-buitenspel-in-crisismanagement/

[5] FD: “Nieuwe problemen voor de ziekenhuizen: een stuwmeer aan patiënten én geldzorgen”

Wat is de échte kostprijs van zorg? Van kostprijs naar maatschappelijke waarde creatie.

 • Wil je meer en sneller inzicht in de financiële uitkomsten van de zorgorganisatie?
 • Wil je tools in handen hebben om met het management team de zorg én financiële uitkomsten te verbeteren? En meer maatschappelijke waarde te creëren?
 • Wil je een financieel onderbouwde doorvertaling maken naar de meerjarenstrategie, zorgverkoop of tarief onderhandeling?

Als je één van deze vragen met ja kunt beantwoorden, biedt het maatwerk kostprijsmodel van gzicht de oplossing.

In deze blog leggen we uit hoe wij in samenwerking met een zorgorganisatie te werk gaan. En wat ons kostprijsmodel onlangs voor onze relatie in de ouderenzorg, Zorgspectrum Het Zand, heeft opgeleverd.

Waarom een kostprijsmodel?

Het kostprijsmodel van gzicht geeft inzicht in de kostprijzen en omzet op afdelings- en productniveau. De uitkomst van het model is een weergave van het rendement per afdeling en per product. Mede door de visualisaties die uit het kostprijsmodel komen, kunnen de verschillende kostprijzen gemakkelijk geanalyseerd, vergeleken en besproken worden.

Onze werkwijze: samen ontwikkelen

Wij werken volgens een vast stappenplan tijdens de ontwikkeling van het kostprijsmodel:

 1. We stemmen samen met de organisatie het modelontwerp af.
 2. We starten met het verzamelen van de data. Dit betekent het verzamelen van informatie over de organisatiestructuur, kosten gegevens uit de boekhouding en gegevens over de omzetproductie.
 3. We verwerken deze data in het model om tot de kostprijs per product per afdeling en daarmee het rendement te komen.
 4. Afsluiting van het traject met een presentatie van de uitkomsten en aanbevelingen die hieruit voortvloeien.
 5. Overdracht van het model, zodat we zeker weten dat het gebruik van het model geborgd is binnen het team.

Wekelijks geven wij een update van de voortgang en tussentijdse resultaten.

Het kostprijsmodel voor Zorgspectrum Het Zand: meer inzichten voor de strategieontwikkeling

Begin dit jaar zijn we gestart met een kostprijstraject bij Zorgspectrum Het Zand in Zwolle. Het Zand levert zorg binnen hun verpleeghuizen, zelfstandige woonappartementen, revalidatieafdeling en hospice. Directeur Bedrijfsvoering, Roy van Dongen: “Zorgspectrum Het Zand is begonnen met het vernieuwen van de visie en strategie. Hiervoor wilden wij inzicht in de huidige waarde creatie van de zorgverlening. Voor de financiële uitkomsten van de zorgverlening en het productportfolio hebben we gzicht gevraagd om een maatwerk kostprijsmodel te ontwikkelen.”  

In drie maanden tijd heeft gzicht in nauwe samenwerking met het financiële team van Het Zand het kostprijsmodel ontwikkeld. Roy: “In deze moeilijke corona periode was dit project voor ons als zorginstelling een flinke uitdaging. Door samen goed te kijken naar de planning en daar flexibel mee om te gaan is het gelukt een mooi resultaat te boeken.”

Concern controller Harko Bols: “Met het kostprijsmodel werden verschillen tussen afdelingen en zorgproducten inzichtelijk. Het samen maken van de juiste keuzes in het verdelen van de indirecte kosten was hierbij van cruciaal belang om de échte kostprijs inzichtelijk te krijgen.” Collega Aart van Triest vult Harko aan: “Ook bleek het inzichten te geven voor het verbeteren van onze financiële administratie en boekingen om tot een goede kostprijs te komen. Nog belangrijker is dat het een mooi standaard model biedt om onze kwartaalcijfers in te verwerken. Een hele mooie bijvangst voor de ontwikkeling van de management informatie en dialoog met de zorg.”

gzicht heeft op basis van de uitkomsten van het kostprijsmodel analyses en aanbevelingen gepresenteerd als input voor de visie en strategieontwikkeling. Roy: “Uit een prettige samenwerking is het waardecreatiemodel, als strategisch instrument ontstaan, een geweldig resultaat!”  

Vijf redenen om te kiezen voor gzicht

Wij helpen graag bij het opstellen van een kostprijsmodel voor jouw organisatie. Vijf redenen om te kiezen voor het team van gzicht:

 1. Je werkt samen, niet met 1 gzicht maar met een team van gzichten.
 2. Je krijgt een geweldig resultaat: een strategisch waardecreatiemodel.
 3. gzicht zorgt voor borging van het makkelijk te onderhouden model bij de medewerkers.
 4. gzicht werkt met hart voor de zorg en in verbinding.
 5. gzicht ziet verbetering, verandert samen.

Wil je meer informatie over ons model? Neem dan contact op met Yvon Homma, Elianne van Donge of Aafke Zwart


Niet geleverd, wel betaald: Hoe zit dat?

Goed nieuws: alle zorg vanuit het PGB wordt doorbetaald! Alle zorg vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB) wordt doorbetaald, ook als het niet geleverd is. Daarnaast mogen budgethouders ook de extra zorg declareren die is geleverd. Op 15 april organiseerden Spierziekten Nederland en Per Saldo een webinar  over PGB en Corona. Tijdens de webinar legden zij uit wat de Corona-maatregelen voor budgethouders betekenen. Voor de zorgaanbieder heeft dit ook consequenties. Wat dit precies inhoudt werd niet beantwoord tijdens het webinar. Daarom vertellen wij in deze blog graag welke vragen wij hierbij hadden. Daarbij geven wij ook mogelijke oplossingen.

Goed nieuws, toch een uitdaging

Zoveel mogelijk zorg moet doorgaan. Daarom hebben de VNG, ZN en de SVB gesteld dat aanbieders zorg mogen blijven declareren. Ongeacht of de zorg kan worden geleverd. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 1 juni 2020. Daarvoor moeten de budgethouders in een formulier van VWS bijhouden welke zorg geleverd is.
Dit levert een aantal uitdagingen op voor de zorgaanbieder en budgethouder:

 • Niet alle budgethouders zijn in staat een overzicht correct bij te houden;
 • Extra zorg zal niet altijd binnen het budget passen;
 • De zorgaanbieder krijgt niet meer betaald wanneer het budget voor 2020 op is;
 • Hoe definiëren we de zorg die wel gedeclareerd mag worden, terwijl het niet geleverd is?
 • Hoe gaan we hiermee om in het cliëntsysteem?

Verantwoording vanuit de zorgaanbieder

In deze situatie hebben we grofweg drie afwijkingen van het ‘normale’ als gevolg van Corona:

 • Zorg die niet geleverd kan worden;
 • Zorg die op een alternatieve wijze wordt geleverd;
 • Zorg die extra wordt geleverd.

Dit geldt niet alleen voor de PGB’s, ook voor andere zorgvormen. Als zorgaanbieder wil je bij voorkeur een eenduidige manier van registreren hanteren. Zeker voor de zorgmedewerkers die zorg registreren. Een cliëntsysteem is er in de eerste plaats voor om de zorg voor de cliënt te kunnen vastleggen en volgen. Daarom zullen de meeste zorgaanbieders ervoor kiezen alleen werkelijk geleverde zorg te registreren in het systeem. Voor zorg die op een alternatieve wijze wordt geleverd kan een speciale productcode worden aangemaakt. Ook andere ‘velden’ kunnen hiervoor worden gebruikt, zoals een dagrapportage. Het is wel zinvol om de methode vooraf af te stemmen met de werkvloer en accountant.

(Niet) geleverde zorg betaald krijgen

Een vervolgstap is om ook een financiële waarde te koppelen aan de ‘nieuwe’ producten. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van de afspraken met de financier. Op basis van (extra) gemaakte kosten of op basis van tarieven van vergelijkbare producten. Niet geleverde zorg kan ook op verschillende manieren worden bepaald. Afhankelijk van het type zorg en type cliënt. Bijvoorbeeld op basis van:

 • Planningen (voor bijvoorbeeld dagbesteding);
 • Gemiddelden:
  • Van de eerste twee maanden van 2020;
  • Van voorgaande jaren;
  • Op cliëntniveau;
  • Per gemeente/zorgkantoor/zorgverzekeraar;
 • Afgegeven beschikking of indicatie (aantal minuten/uren/dagdelen).

Over de methode van afrekenen is nog onvoldoende bekend. Ook zullen financiers hier op een verschillende manier mee om willen gaan. Wees daarom voorbereid op verschillende scenario’s. De eenvoudigste methode is volgens ons, de niet (en op alternatieve wijze) geleverde zorg in totaal per gemeente/zorgkantoor/zorgverzekeraar af te rekenen. Dat scheelt een analyse op cliëntniveau met alle uitzonderingen van dien. Wat betreft deze verrekening gaat het uiteindelijk  niet om de exacte waarheid, maar de financiële gezondheid van de organisatie.

Samen sterk

Het goede nieuws is: alle zorg vanuit de PGB’s wordt doorbetaald. Hoe dit precies moet gebeuren blijft hard werken en een beetje onzeker. We moeten vertrouwen hebben in elkaar en de financiers.

Uiteindelijk moeten we het samen doen: de budgethouders, zorgaanbieders en de SVB. Bij gzicht dragen wij ook graag een steentje bij! We denken graag met jullie mee over het omgaan met de maatregelen: nu, of later.

Wil je hier eens over verder praten? We drinken graag een digitaal kopje koffie. Bel een van onze collega’s :

Door de controlerende ogen van de gemeente

Zo, dat zit er op! Het is vaak half april wanneer zorginstellingen hun productieverantwoording indienen. Een klus die jaarlijks veel van zorginstellingen vraagt. Daar waar het vele werk er voor de zorginstelling opzit, is het voor de gemeente juist een startsein voor actie: zij gaan nu aan de slag met de controle. Een opgave, die ook voor gemeenten de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Waarom controleren gemeenten eigenlijk? En hoe gaan gemeenten te werk? Waar lopen gemeenten dan tegenaan? Wij spraken hierover met iemand van de gemeente en praten jullie graag bij!

Hoe gaat de gemeente te werk?

De gemeente is verantwoordelijk voor de inkoop van goede zorg voor haar inwoners tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Daarom wil de gemeente graag weten of de zorg die zij betaalt, rechtmatig geleverd is. Vaak controleert een gemeente steekproefsgewijs of er voor elke cliënt een juiste beschikking is afgegeven. Ook vergelijken gemeenten de omvang van de geleverde zorg met de toegewezen beschikking.

Maar het kan ook anders!

Sommige gemeenten gaan in hun controles een stap verder. Zij analyseren de cliënten die gedurende het jaar hun aandacht trokken. Bijvoorbeeld door veel afgekeurde declaraties. De gemeente gaat vervolgens van deze cliënten de cliëntreis onderzoeken. Zij bevragen de zorgaanbieder over de interne controles op startdatum van de zorg, de geleverde zorgproducten en de geregistreerde cliëntaanwezigheid. Zo houdt de gemeente grip op haar zorgkosten en weet zij dat haar uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan haar belangrijkste doel: goede zorg voor haar inwoners.

De uitdagingen

Het verantwoordingsproces in deze vorm geeft veel uitdagingen voor zowel de zorgaanbieder als de gemeente. De wildgroei aan verschillende contracten met verschillende gemeentes drukt de administratieve processen van zorgaanbieders. Daarnaast ervaren zorgaanbieders problemen met de bereikbaarheid en toegankelijkheid van gemeenten. Gemeenten hebben op hun beurt weer moeite met het inzichtelijk krijgen van de rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg. Daarnaast heeft een gemeente weinig zicht op het complexe proces van zorgaanbieders.  

Wat zou helpen?

De oplossing vinden we in de samenwerking tussen de zorgaanbieder en de gemeente. Het gemeenschappelijke doel is de sleutel tot succes. Zowel de gemeente als de zorgbieder hebben als doel zoveel mogelijk inwoners te helpen, op de juiste manier, met goede zorg tegen maatschappelijk verantwoorde uitgaven. Door samen het open gesprek aan te gaan en hier een proactieve rol in te nemen komen we steeds dichter bij dit doel. Het zorgt er ook voor dat de zorgaanbieder en gemeente beter samenwerken. Een samenwerking die soepeler verloopt, nu en in de toekomst.

Zo helpen zorgaanbieders gemeenten door zelf meer interne controles uit te voeren en hun processen te optimaliseren. De gemeente heeft een rol door inzicht te vergaren in en begrip op te brengen voor deze ingewikkelde processen waar een zorgaanbieder mee te maken heeft. Door vervolgens samen het gesprek aan te gaan zonder ‘het wijzende vingertje’ wordt het proces rondom de productieverantwoording verbeterd. Het gevolg: het behalen van de gezamenlijke doelstelling. Een beetje vertrouwen in elkaar helpt hier ook bij.

Wil jij weten hoe jij als zorgaanbieder de interne processen kunt optimaliseren? Of heb je hulp nodig bij contact met de gemeente? Pak de telefoon op, gzicht denkt graag met je mee.


Onze zoektocht op de vragen rondom de JZOJP

Vijf vragen, geen antwoord, dat was de titel van het artikel dan Jamilla schreef. Jamilla vroeg zich onder andere af wat nodig is om de juiste zorg op de juiste plek mogelijk te maken. In de tussentijd hebben we niet stilgezeten en onze zoektocht voortgezet. Afgelopen tijd hebben we gesprekken gevoerd bij zorgverzekeraars, ziekenhuizen en Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s).

De juiste stimulans op de juiste plek

We nemen je graag mee in onze zoektocht. Daarom hebben wij, Elianne en Jildou, een artikel geschreven over de gesprekken die wij hebben gevoerd binnen MSB’s. Op 21 april is dit artikel gepubliceerd in Fizier, een tijdschrift voor zorgfinancials.

Je kunt in het artikel lezen wat de ervaringen zijn van de MSB’s met betrekking tot de financiering van de JZOJP. Hieruit zijn interessante bevindingen naar voren gekomen. Zo wordt een idee toegelicht over de stappen die gezet moeten worden voor de transformatie van de JZOJP. Deze stappen zijn gericht op het vormen van een gezamenlijke visie van alle betrokken partijen, een eenduidig beleid en het kiezen van de juiste financiering hierbij.

In gesprek met een viertal MSB’s

gzicht & JZOJP

Dat er nog stappen gemaakt moeten worden in de transitie naar de JZOJP is een feit. Wij dragen graag bij aan het realiseren van deze beweging om de zorg betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden. Wij kunnen bijvoorbeeld businesscases schrijven en doorrekenen, maar ook projectmatig een initiatief implementeren, of bijdragen aan de Zorgverkoop.

Wil je ook met ons in gesprek, weten wat wij jouw organisatie kunnen bieden, of wil je meer weten over onze bevindingen rondom de JZOJP? Stuur dan een bericht naar Elianne, Jildou, Jamilla, Diekje of Noortje. Of bel, voor een digitaal kopje koffie!


Dat kan nu even niet. Of toch wel? Zorgomzet tijdens Corona.

Fysiotherapie voor een dementerende oudere. Dat kan nu even niet. Of toch wel? Een vriend van mij is fysiotherapeut. Hij haalt alles uit de kast om zijn cliënten, van goede zorg te voorzien. In deze tijd doet hij dat vaak middels videobellen. Maar laatst moest hij toch langs een dementerende cliënt, omdat het via beeldbellen niet lukte. Via een groot raam heeft hij toch de juiste oefeningen samen kunnen doen. Zo kon hij de juiste zorg verlenen, op de juiste afstand. Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Anders dan normaal, maar het werkt. Aan creatieve ideeën geen gebrek.

Creatieve ideeën en ruimte in zorgomzetten?

Bij gzicht zien en horen wij veel over dit soort initiatieven bij onze klanten. Initiatieven waarmee het fysieke contact wordt gereduceerd, maar waardoor er toch op een veilige manier (zoveel als mogelijk) de juiste zorg kan worden verleend. Beeldbellen en chatten zijn veelgebruikte alternatieven voor de reguliere zorg. Wij zijn trots dat de zorg deze initiatieven ontwikkeld, juist nu. Daarom delen wij deze graag met jullie. We delen ook een tip voor de bestuurders en business controllers over zorgomzet in de Corona-crisis.

Steffie legt uit

Voor veel mensen is deze Corona-situatie lastig te begrijpen. Bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoe leg je uit dat er geen bezoek meer mag komen? Daarvoor biedt Steffie de oplossing. Het ministerie heeft een website gemaakt waarop Steffie uitlegt wat Corona is en wat je moet doen.

Online dagbestedingsactiviteiten

Digidagbesteding via digidagbesteding.nl. Een hulpmiddel opgezet door zorgorganisaties om online dagbesteding aan te bieden en cliënten door deze lastige tijd heen te helpen. Zorgprofessionals kunnen zelf helpen bouwen aan dit platform, dat maakt het zo bijzonder. Ze kunnen op het platform tips en ontwikkelideeën delen met andere professionals.

Hallo Thuis van Philadelphia

Philadelphia heeft een videokanaal opgezet voor cliënten; Hallo Thuis. Dagelijks kun je er live-uitzendingen bekijken. Je kunt ook zelf iets delen. Een eigen journaal, workshops, leuke afleiding en nuttige informatie over het coronavirus komen voorbij.

Beweegtassen van Siza

Beweegtassen nodigen bewoners uit tot bewegen. Dit is een initiatief van  ’s Koonings Jaght in Arnhem, een woonvoorziening van SiZa voor mensen met een verstandelijke beperking. In de tassen zitten bijvoorbeeld ballen, ballonnen en bellenblaas. De cliënten die één op één begeleiding nodig hebben worden door de begeleiders meegenomen voor een wandeling in het bos. SIza heeft daarnaast beweegkaarten gemaakt, die alle zorginstellingen kunnen gebruiken. Download de kaarten via: https://www.sizabaf.nl/SizaSports/

Dat kan dus wel: zorgomzet

Veel vormen van dagbesteding of persoonlijke begeleiding kunnen niet op dezelfde manier worden voortgezet. We zien tegelijkertijd dat er met beeldbellen en creatieve initiatieven heel veel wél mogelijk is. Er wordt hard gewerkt om de cliënten zo goed mogelijk te helpen. Dat past alleen niet altijd in het keurslijf van de bestaande producten in de WMO en jeugdzorg. Met name bij inspanningsgerichte producten kan dit leiden tot een daling in de omzet. Het is nu vaak nog onduidelijk hoe er omgegaan moet worden met de administratie en declaratie. Er zijn al wel afspraken gemaakt met de VNG en het Rijk, maar deze zijn nog niet glashelder.

VNG: Ruimte en soepelheid in de verantwoording

De VNG meldt over deze ‘andere vormen van hulp’: “Professionals zullen de komende tijd door de coronacrisis op een andere manier zorg verlenen of op een andere plek werkzaam zijn omdat dat nodig is. Dit vraagt om ruimte en soepelheid in de verantwoording en, waar de noodsituatie daar om vraagt, om het tijdelijk loslaten van contractuele afspraken. Het Rijk is bereid dit te ondersteunen, dit wordt de komende tijd nader uitgewerkt.”

Een tip van gzicht: inzicht in omzet, samen zorg continuïteit realiseren  

Het is niet de bedoeling dat deze crisissituatie leidt tot het opzetten van een nieuwe administratie of nieuwe beschikkingen voor alle cliënten. Ons advies is daarom de gemeente te wijzen op het bericht van de VNG. Wij volgen de ontwikkelingen over bekostiging op de voet en houden je op de hoogte via onze blogs. Daarnaast is het verstandig de veranderingen in de omzet op een inzichtelijke, pragmatische manier bij te houden. Dit helpt de eigen organisatie, maar ook de gemeente.   Heb jij hier hulp bij nodig? Wij denken graag met je mee. Neem contact op met de mensen van gzicht.

Bronnen

Jaarrekening een race tegen de klok: vraag uitstel aan voor 15 juli!

Corona heeft impact op ons werk en leven. Zelfs op de jaarrekening. Immers ieder jaar moeten zorgaanbieders voor 1 juni de jaarrekening deponeren. De termijn is nu veranderd van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020. Lukt het om in het reguliere proces of met enige vertraging de jaarrekening te deponeren dan is dit  een mooie prestatie. Komt dit onder druk te staan door interne of externe ontwikkelingen? Dan is ons advies: Is de jaarrekening een race tegen de klok? Vraag uitstel aan voor 15 juli. In dit artikel lees je waarom, hoe je dat doet en wat wij voor je kunnen betekenen.

De jaarrekening én coronacrisis

Enkele zorgaanbieders hebben de jaarrekening afgerond. Misschien moeten de laatste formele stappen nog genomen worden. Voor andere zorgaanbieders zal de terechte aandacht die uitgaat naar de coronacrisis, deze afronding in de weg zitten. Ook de accountant heeft een extra uitdaging in zijn werk. Door de beperkende maatregelen van de overheid kan het zijn dat de accountant nog niet ver genoeg gevorderd is met de controlerende werkzaamheden. In dat geval komt de deadline van 1 oktober snel dichterbij.

Baat het niet dan schaadt het niet

Voor veel dingen gaat dit gezegde in deze tijd niet op. Gelukkig wel voor het aanvragen van uitstel voor de jaarrekening. Mocht je zorgen hebben over het halen van de deadline van 1 oktober, vraag dan uitstel aan. Dit moet voor 15 juli aangevraagd worden. Dit kan met het formulier op de website van de IGJ.

De belangrijkste beoordelingsgrond is dat duidelijk sprake moet zijn van een “situatie van overmacht”. In onze ogen is de coronacrisis een evidente “situatie van overmacht” waardoor in voorkomende gevallen een tijdige afronding van de jaarrekening niet mogelijk is.

Haal je de deadline toch? Dan staat daar geen boete of dwangsom tegenover. Uitstel aanvragen na 15 juli is echter niet mogelijk. Vandaar: baat het niet dan schaadt het niet.

Extra ‘corona’-vragen van de accountant  

De coronacrisis maakt ook dat er extra aandacht van accountants is voor het beoordelen van risico’s. Het gaat om liquiditeitsrisico’s en risico op insolventie (de continuïteitsveronderstelling). Door (enkele) accountants wordt gevraagd om aanvullende informatie van de organisatie. Dit gebeurt onder andere onder de term “flexibel continuïteitsplan”. Zij zijn benieuwd naar inschattingen van de organisatie over de ontwikkelingen van de liquiditeit. Tevens naar de maatregelen die zij gaat nemen om over voldoende liquide middelen te (blijven) beschikken.

gzicht ondersteunt bij acute liquiditeits- en continuïteitsvraagstukken

Daar waar voor de zorgorganisatie de eerste aandacht gaat naar de gezondheid van patiënten en cliënten, helpt gzicht vol energie bij (acute) vraagstukken op het gebied van jaarrekening, liquiditeit en continuïteitsplan. Voor liquiditeit zie ook onze andere blog “flatten the curve”.  Dit kan onder andere door:

 • Het opstellen van een (flexibel) continuïteitsplan
 • Het opstellen van een korte termijn liquiditeitsplanning
 • Het organiseren van (her)financiering, noodkrediet en overbruggingskrediet
 • Aanvragen van voorschotten bij zorgfinanciers
 • Het ondersteunen bij optimaal crediteuren- en debiteurenmanagement

Samen in de race tegen corona en voor de continuïteit van zorg

Graag dragen wij hiermee een steentje bij in de race tegen corona en vóór de continuïteit van zorg. Nederland heeft deze vitale organisaties nu ontzettend hard nodig. Met onze passie voor de zorgsector werken we ook in deze gezondheidscrisis samen aan een gezondere bedrijfsvoering en maatschappij. Iedere dag samen een beetje beter. #teamwork

Voor vragen neem contact op met:


Flatten the curve, voorkom een flatline voor de zorgaanbieder

Flatten the curve: Hiermee moet het met elkaar lukken om de zorg voor acute (corona) patiënten en kwetsbare cliënten te kunnen leveren. Corona maakt dat wij ons anders moeten gedragen dan we gewoon zijn. Patronen en ritmes verdwijnen en we zijn aan het wennen aan de nieuwe patronen. Het zijn gekke tijden in Nederland en in de zorg in het bijzonder. Niet alleen onze dagelijkse leefpatronen veranderen, ook de patronen van inkomsten. Met hogere kosten en onzekere inkomsten is het zaak een flatline in de liquiditeit te voorkomen. Onze boodschap is dan ook: Flatten the curve, voorkom een flatline voor de zorgaanbieder.

Corona-effecten: herkenbaar?

De zorgorganisaties merken de veranderingen en effecten ook. Introductie van crisisteams, maatregelen vanuit de overheid, continu veranderende prioriteiten, meer inzet van mensen en middelen, het tekort aan personeel en persoonlijke beschermingsmiddelen, grote inzet van iedereen, 24/7 met alle verminderde weerbaarheid van dien. Als ook financiële effecten zoals minder omzet en meer kosten; het zijn slechts enkele voorbeelden.

Verstoorde financiële continuïteit

Zorgaanbieders hebben over het algemeen een grote voorspelbaarheid van uitgaven en inkomsten. Het is als een soort hartslag op basis waarvan de organisatie opereert. Dit moet ook wel met de, over het algemeen flinterdunne, maatschappelijk verantwoorde marges. Nu is die hartslag verstoort. Dit maakt dat ook de liquiditeit minder wordt en zich niet gedraagt volgens gebruikelijke patronen. Voorkom een flatline voor de zorgaanbieder, dit vraagt extra aandacht voor de liquiditeit.

gzicht ondersteunt bij acute liquiditeitsvraagstukken

Daar waar voor de zorgorganisatie de eerste aandacht gaat naar de gezondheid van patiënten en cliënten, helpt gzicht vol energie bij (acute) vraagstukken op het gebied van liquiditeit. Dit kan onder andere door:

 • Het opstellen van een korte termijn liquiditeitsplanning
 • Het organiseren van (her)financiering, noodkrediet en overbruggingskrediet
 • Aanvragen van voorschotten bij zorgfinanciers
 • Het ondersteunen bij optimaal crediteuren- en debiteurenmanagement

Ons hart klopt nog harder voor de zorg

Graag dragen wij hiermee een steentje bij om een hartstilstand van de zorgorganisatie te voorkomen Nederland heeft deze vitale organisaties nu ontzettend hard nodig. Ons hart klopt een slag harder voor de zorg in deze tijd.

Voor vragen neem contact op met:

Lees meer over de bekostiging van Corona in de langdurige zorg in onze blog hierover: “COVID-19: NZa beleidsregel en 5 dingen die je nu al kan doen.”

Financiële continuïteit van je zorgorganisatie waarborgen in tijden van COVID 19

‘Het Coronavirus heeft een enorme impact op de zorg, ook financieel. Heeft jouw zorgorganisatie extra kosten gemaakt als gevolg van COVID 19? In juli 2020 introduceert de
Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) een nieuwe beleidsregel voor de bekostiging daarvan. gzicht zocht uit wat dit mogelijk voor jou als zorgaanbieder betekent. In deze blog delen we onze inzichten. En vijf dingen die je nu al kan doen om de financiële continuïteit van jouw zorgorganisatie te waarborgen.

NZa-beleidsregel: wat moet je weten?

Niet alleen de ziekenhuizen worden getroffen door de Coronacrisis, het heeft impact op de hele sector. De aangekondigde beleidsregel betreft de Wet Langdurige Zorg (WLZ). NZa geeft aan dat de beleidsregel vergelijkbaar wordt met de bestaande BRMO-beleidsregel. BRMO staat voor: Bijzonder Resistente Micro-organismen. Een BRMO-uitbraak brengt voor een WLZ-instelling extra kosten met zich mee, maar de zorgmaatregelen bij een BRMO-uitbraak verschillen op een aantal punten van het Coronavirus.

Hoe werkt de beleidsregel?

De extra kosten worden in de procedure van de BRMO-regeling verhaald op basis van nacalculatie. Deze nacalculatie wordt doorgaans in de zomer van het opvolgende jaar pas definitief. Dit betekent dat vergoeding zo’n anderhalf jaar later pas op de bankrekening te zien zal zijn. Zorginstellingen die acute liquiditeitsproblemen krijgen of al hebben, zijn hier dus niet mee gered.

BRMO-regel: wat wordt (niet) bekostigd?

Binnen de BRMO-regeling worden bepaalde kosten gedekt die zijn gerelateerd aan de uitbraak. Zoals:

 • Contactonderzoek onder cliënten, personeel en de cliëntomgeving
 • Kosten van personeel en materiaal voor ‘eindreiniging’ en ‘einddesinfectie’
 • Kosten als gevolg van verplichte sluiting.

De vergoeding van een verplichte sluiting wordt bepaald op basis van de leegstand als gevolg van BRMO. Hiervoor mag de zorgaanbieder naast het declareren van maximaal 13 mutatiedagen na overlijden, de resterende dagen declareren dat de kamer leeg heeft gestaan. Ook voor de extra dagen geldt het maximale tarief voor een ‘mutatiedag’ inclusief behandeling.

Een ‘normale’ BRMO-uitbraak verschilt in een aantal essentiële aspecten van de Corona-uitbraak. Juist de aspecten die in de Corona-pandemie de meeste kosten met zich mee brengen. Het verschil wordt onder andere veroorzaakt doordat Corona een landelijk en geen lokaal probleem is. En door de noodzakelijke preventieve maatregelen die daarvoor worden getroffen. Wat ons betreft missen ten minste de volgende 3 aspecten in de bekostiging van de beleidsregel:

 • Kosten voor preventieve maatregelen
 • Verlies van productie door leegstand om capaciteit beschikbaar te houden
 • Kosten voor de inzet van vervangend personeel.

Deze kosten worden ook genoemd in de brandbrief van Actiz aan de minister op 16 maart2. Actiz vraagt in haar brief meer financiële zekerheid te bieden door concrete toezeggingen. De berichten over (financiële) maatregelen volgen elkaar op in snel tempo. Zo heeft NZa de vraag over de vergoeding van preventieve maatregelen als aanvulling op de genoemde kosten in de BRMO-regel opgenomen op haar ‘vraag en antwoord pagina’. Het antwoord geeft nog geen duidelijkheid.

Wat zeggen de zorgkantoren en zorgverzekeraars?

De NZa zal nieuwe beleidsregels vaststellen om te bepalen welke extra kosten door de Coronacrisis worden vergoed. Het is aan de zorgkantoren en zorgverzekeraars om deze uit te voeren. Zorgverzekeraars Nederland heeft op 17 maart kenbaar gemaakt zich in te zetten voor het financieel gezond houden van zorginstellingen. Ook dit biedt nog geen zekerheid, maar zij noemen een aantal belangrijke uitgangspunten. Zij zoeken naar passende oplossingen voor;

 • de gevolgen van onderbenutting van capaciteit of verschuivingen binnen het zorgaanbod
 • het vergoeden van de extra kosten die gemaakt worden
 • het voorzien in de benodigde liquiditeit van instellingen.

Wat kunnen we nu al doen?

Het lijkt erop dat de NZa met de aangekondigde beleidsregel ruimte wil creëren. Om de kwetsbare ouderen ook buiten het ziekenhuis te kunnen houden. Dat zal bijvoorbeeld een soepeler beleid op ELV-bedden vragen. Ouderenzorginstellingen zijn al bezig om capaciteit vrij te houden. Dit heeft niet alleen effect op de kosten, maar ook op de inkomsten.

Wij denken dat deze situatie om meer vraagt dan alleen het dekken van kosten op basis van nacalculatie. En daar kan een zorginstelling zelf het initiatief in nemen.

 1. Ga in gesprek met je zorgkantoor en zorgverzekeraars
 2. Houd bij welke extra kosten jouw instelling maakt als gevolg van COVID-19
 3. Houd bij welke inkomsten je misloopt als gevolg van COVID-19
 4. Houd goed zicht op de liquide middelen om een tekort te voorzien
 5. Treed tijdig in contact met financiers om een liquiditeitstekort te voorkomen.

Wil je hier meer over weten? Wij denken graag met je mee. Bel Joice Baten om te bespreken waar jij tegenaan loopt. 

Bronnen

https://www.rivm.nl/brmo

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/13/nza-past-regelgeving-aan-vanwege-Coronavirus

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_278332_22/1/

https://www.actiz.nl/nieuws/actiz-en-zorgthuisnl-doen-beroep-op-minister-en-stelselpartijen

https://zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4718100480

https://www.nza.nl/actueel/algemene-en-zorgspecifieke-vragen-Coronavirus

https://www.verenso.nl/nieuws/archief/2019/nieuwe-beleidsregel-vergoeding-brmo-uitbraak

Productieverantwoording: Kijk jij al uit naar 1 april?

Het voorjaar is een van de meest uitdagende periodes voor zorgaanbieders. Het voorgaande boekjaar moet worden afgesloten. En daar hoort een aantal verplichtingen bij, zoals het opmaken van de jaarrekening, maar ook de productieverantwoordingen. Lukt het niet alleen, dan kan gzicht hierbij ondersteunen.

De productieverantwoording vormt de financiële verantwoording voor de gemeente bij een omzet van meer dan € 125.000. De verschillende gemeenten hanteren hierbij het Landelijk Controleprotocol 2019. Einddoel: getrouwheid en rechtmatigheid van zorglevering toetsen. Hierbij dienen de Wmo en Jeugdwet apart te worden aangeleverd.

Wat zijn de streefdata?

De volgende termijnen worden als leidraad meegegeven: 

De financiële verantwoording dient voor 1 maart van het jaar T+1, of zoveel eerder of later als met de gemeente(n) is afgestemd of overeengekomen. De controleverklaring moet voor 1 april van het jaar T+1, of zoveel eerder of later als met de gemeenten is afgestemd of overeengekomen.

Wat zijn de uitdagingen voor de zorgaanbieder? 

Wij zien in de praktijk dat het verantwoorden van de productie altijd een tijdrovende en uitdagende klus is, doordat:

 • Interne productcodes niet overeenkomen met de productcodes van de gemeenten;
 • Nog niet alle zorg gefactureerd is aan de betreffende gemeenten en verantwoording al wel dient te worden ingezonden;
 • Facturatie/declaratie over het voorliggende jaar doorgaans al snel in het opvolgende jaar dient te worden afgerond;
 • Nog niet alle (juiste) beschikkingen binnen zijn;
 • De daadwerkelijke levering van de zorg lastig te controleren blijkt te zijn;
 • De contractinformatie niet altijd goed verwerkt is in de systemen;
 • De accountant documentatie blijft opvragen;  
 • Alle gegevens ook na alle mutaties moeten kloppen.

Wat kunnen wij voor zorgaanbieders betekenen?

Om te zorgen dat de productieverantwoording voor 1 april getekend naar de gemeentes kan, hebben wij een oplossing. Wij kunnen je organisatie ontzorgen en helpen dit gedegen af te ronden binnen de gestelde tijd. Daarnaast werken wij graag ook aan de toekomst en maken samen met jouw organisatie een verbeterslag. Zodat jullie volgend jaar meer ontspannen aan de productieverantwoording kunnen starten. Ook hulp nodig? Bel Aafke, Gerde of Elianne.

5 vragen, geen antwoord

Stel je voor dat je één derde van je hele inkomen uit zou geven aan zorg. Op Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat wij dit in Nederland doen. Een derde van de totale inkomsten van ons land gaan naar zorg (88 miljard). Dat komt voor een deel door de demografische ontwikkeling; de Nederlandse bevolking wordt ouder. Daarnaast hechten we in Nederland veel waarde aan solidariteit en goede zorg. Daar hangt uiteraard een prijskaartje aan. Mede om die reden is de beweging ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ (JZOJP) gestart.

Tijdens mijn studie gezondheidswetenschappen (VU) deed ik onderzoek naar dit initiatief van het Ministerie van VWS. Samen slimme manieren vinden om een tekort aan mensen en middelen te voorkomen. De zorg dichter bij de patiënt te organiseren. Een visie die iedereen kan delen lijkt mij.

JZOJP is een groot onderwerp in het hoofdlijnenakkoord. Ik verwachtte dat ik veel zou leren over initiatieven op het gebied van JZOJP. Hoe de zorg dit onderwerp al oppakte. Maar ik leerde vooral waar men tegenaan loopt in het realiseren van JZOJP. En juist dat maakt het zo interessant. De urgentie en druk op mensen en middelen, geeft ons de kans het zorgstelsel te verbeteren.

Het realiseren van JZOJP blijkt voor alle partijen lastig in de praktijk. Daarom zit ik met een aantal vragen:

 • Kunnen we over schotten heen kijken en afspraken maken?
 • Kunnen we samenwerken in de regio?
 • Wat is de meerwaarde van verschillende zorgverleners? Hoe zetten we die goed in?
 • Waar liggen de kansen voor samenwerking en verbinding?
 • Wat is er nodig om de verplaatsing van zorg mogelijk te maken?

Het antwoord op deze vragen hebben we nog niet gevonden. Als het eenvoudig was, was de oplossing er al wel geweest. Die oplossing moet er wel komen.

Als maatschappij hebben wij een gezamenlijk doel: onze zorg betaalbaar en menselijk houden. Daar willen wij onze bijdrage graag aan leveren. Ga jij met ons in gesprek?

Lees meer over deze beweging, wat het inhoudt en onze visie daarop in de white paper .  

White paper