Milieubeleid

gzicht is een adviesbureau gespecialiseerd in het adviseren en ondersteunen van organisaties in zorg, onderwijs en overheid op het gebied van bedrijfskundige en verandervraagstukken. Onze slogan is: ziet verbetering, verandert samen.

gzicht wil een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Daarom is het essentieel dat de activiteiten van gzicht op een milieuverantwoorde wijze worden uitgevoerd. Door bijvoorbeeld het reduceren van energieverbruik op ons kantoor, het juist scheiden van afval en het terugdringen van de CO2-uitstoot van het wagenpark wordt onze belasting van het milieu geminimaliseerd en de kwaliteit van het leefmilieu positief beïnvloed.

Om onze impact te maximaliseren, streven we ernaar om zoveel mogelijk klanten duurzaamheidsadvies te geven.

Onze leveranciers stimuleren wij om een eigen milieubeleid te ontwikkelen. Wij maken daar waar mogelijk afspraken met onze leveranciers over de afname van milieuvriendelijke diensten en producten.

De directie toont haar betrokkenheid bij het milieubeleid door:

  • De milieurisico’s voor gzicht in kaart te brengen en te beheersen
  • Erop toe te zien dat het milieubeleid aansluit bij de strategische richting en de context van gzicht
  • De medewerkers daar waar nodig te stimuleren en te faciliteren bij het behalen van de milieudoelen
  • Het milieubeleid periodiek te evalueren met als doel continu te verbeteren

Beleidsdoelen

gzicht streeft de volgende milieudoelen na:

  1. Wij streven ernaar onze klanten duurzamer te laten werken
  2. Wij streven ernaar om onze CO2 uitstoot per medewerker elk jaar te verlagen
  3. We minimaliseren ons afval
  4. Onze leveranciers hebben duurzaamheid hoog in het vaandel en voldoen aan onze milieu eisen
  5. We voldoen aan de van toepassing zijnde milieuwetgeving

Milieumanagementsysteem

Om de milieudoelen te bereiken heeft gzicht een milieumanagementsysteem opgezet en geïmplementeerd. Het milieumanagementsysteem stelt zeker dat er zo min mogelijk belasting van het milieu plaatsvindt en de negatieve effecten op het milieu worden beperkt. Een belangrijk aspect van het managementsysteem is dat op een systematische wijze continu wordt gestreefd naar verbeteringen op het gebied van milieu. Deze verbeteringen kunnen worden geïnitieerd naar aanleiding van periodieke evaluaties van milieurisico’s, periodieke interne audits en een jaarlijkse beoordeling van het managementsysteem waarbij rekening wordt gehouden met veranderingen in de wet- en regelgeving.

Het milieumanagementsysteem van gzicht voldoet aan de eisen van ISO 14001:2015, zodat de werking van het managementsysteem ook door onafhankelijke partijen kan worden geverifieerd en worden bevestigd. 

De directie van gzicht is verantwoordelijk voor de opzet en implementatie van het managementsysteem. Eenmaal per jaar formuleert de directie een aantal doelstellingen, dat zich richt op het verlagen van de belasting op het milieu. De directie neemt alle mogelijke maatregelen om het beleid en de doelstellingen uit te voeren en ervoor te zorgen dat het beleid en de doelstellingen door alle medewerkers wordt onderschreven en uitgedragen.

Iedere medewerker draagt de verantwoordelijkheid voor het nakomen van alle afspraken die zijn vastgelegd in het milieumanagementsysteem.

De Milieucoördinator zorgt voor het beheer van het milieumanagementsysteem en verzorgt de milieurapportages aan de directie.

Mart Louwers & Steven Drevers
Directie