Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes vanuit en overeenkomsten met gzicht.

2. Uitvoering opdracht
gzicht wijst die medewerkers een opdracht toe, die zij – gegeven de opdracht en de geldende omstandigheden – het meest geschikt acht. Indien wij meerdere medewerkers aan een opdracht hebben toegewezen, heeft gedurende de uitvoering van de opdracht één van hen de leiding over onze activiteiten. Het team dat de opdracht uitvoert, kan gedurende de looptijd van de opdracht wijzigen.

Gedurende de looptijd van een opdracht kan gzicht te allen tijde een beroep doen op de betrokken medewerkers van de opdrachtgever. De opdrachtgever voorziet op ons verzoek in faciliteiten en personeel voor het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden, ter ondersteuning van de toegewezen medewerkers van gzicht.

Alle – voor een goede uitvoering van een opdracht van belang zijnde – informatie is voor de toegewezen medewerkers toegankelijk gesteld door opdrachtgever. Afhankelijk van de werkzaamheden verrichten de toegewezen medewerkers deze op de locatie van de opdrachtgever, op het kantoor van gzicht, vanuit hun eigen huis of elders.
Op ons verzoek stelt de opdrachtgever gedurende de looptijd van een opdracht de toegewezen medewerkers een eigen werkruimte, met toegang tot een draadloos netwerk en eventuele nader te bepalen overige faciliteiten, kosteloos ter beschikking.

gzicht mag bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. gzicht zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg voeren met de opdrachtgever.

3. Vertrouwelijkheid
Iedere medewerker heeft zich contractueel verplicht de grootste vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot alle informatie en kennis aangaande de organisatie van de opdrachtgever.

4. Concurrentiebeding
Contractueel heeft iedere medewerker van gzicht zich vastgelegd om niet in dienst te treden bij een eerdere opdrachtgever of een ander adviesbureau, binnen een periode van één jaar na beëindiging van zijn/haar dienstverband bij gzicht. We verwachten dat de opdrachtgever deze afspraken ook respecteert. Mocht er toch een medewerker actief geworven worden, zonder dit eerst schriftelijk af te stemmen met de partners van gzicht, geeft dit gzicht het recht om een onmiddellijk opeisbare boete van vijfenveertigduizend Euro
(€ 45.000) per overtreding bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Duur en beëindiging van een opdracht
De duur van een opdracht kan beïnvloed worden door allerlei factoren die buiten de invloedsfeer van gzicht liggen. Als gevolg van de onzekerheid omtrent met name de kwantiteit en de kwaliteit van de informatie die ons wordt verstrekt en de medewerking die wij verkrijgen, kunnen wij nimmer vooraf aangeven hoeveel tijd wij exact nodig hebben voor het uitvoeren van een opdracht.

Voortijdige beëindiging van een opdracht is mogelijk indien één van beide partijen kan aantonen dat de werkzaamheden fundamenteel niet tot het beoogde effect leiden, dan wel dat de samenwerking tussen opdrachtgever en gzicht niet functioneel verloopt. In dit geval zal voor beide partijen een opzegtermijn van twee weken gelden voor een opdracht met een looptijd korter dan twee maanden en een opzegtermijn van één maand voor opdrachten met een looptijd van twee maanden of langer. Slechts indien gebleken is dat de geconstateerde problemen niet binnen een redelijke termijn kunnen worden opgelost, is voortijdige beëindiging toegestaan.

De opdracht wordt als beëindigd beschouwd, indien alle in de offerte of in het budget expliciet vermelde werkzaamheden zijn uitgevoerd. In het geval dat de offerte of het budget geen betrekking heeft op expliciete werkzaamheden, maar op een tijdspanne, wordt de opdracht als beëindigd beschouwd na het verstrijken van deze tijdspanne.

6. Kosten van een opdracht
De kosten voor het uitvoeren van een opdracht kunnen op basis van een tweetal tariefsoorten in rekening worden gebracht: volgens een vast tarief en/of een man/dagtarief. In de offerte zijn de geldende tarieven opgenomen. De tarieven zijn exclusief de wettelijk verplichte btw en exclusief onkosten, zoals reis- en verblijfkosten.

Voorafgaand aan de uitvoering van een opdracht op basis van man/dagtarief stellen wij voor de cliënt een schriftelijk budget op omtrent de verwachte kosten. Zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever overschrijden de werkelijk in rekening gebrachte kosten dit budget niet.
Andere kosten die voortkomend uit de opdracht gemaakt moeten worden, worden na voorafgaande toestemming van de cliënt in rekening gebracht.

Onze tarieven worden jaarlijks (1 januari) geïndexeerd voor ten hoogste het CBS-indexcijfer dienstenprijzen.

7. Betalingsvoorwaarden
Op de laatste werkdag van de maand wordt de rekening ingediend voor de in die maand verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten. Bij betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum worden géén rentekosten in rekening gebracht. Na het verstrijken van deze betalingstermijn behouden wij het recht voor om de wettelijke rente in rekening te kunnen brengen.

8. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, op de door gzicht uitgegeven en samengestelde brochures, maatwerkprojectmateriaal, onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van gzicht berusten bij gzicht. Niets uit deze materialen mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9. Overige bepalingen
De aard van onze werkzaamheden maakt dat het behalen van het beoogde resultaat en/of de daarvoor benodigde termijn niet alleen afhankelijk is van de inspanningen van gzicht. Ook factoren, die buiten de invloedsfeer van gzicht liggen, spelen daarbij een rol. Hierdoor kunnen wij, hoewel wij uiteraard al datgene zullen doen wat binnen ons vermogen ligt, omtrent het behalen van het beoogde resultaat en/of de daarvoor benodigde termijn geen garanties afgeven.

Indien zich tijdens de uitvoering van een opdracht onvoorziene omstandigheden voordoen, wordt hiervoor door alle betrokken partijen in goede harmonie naar een oplossing gezocht. gzicht, dan wel haar medewerkers, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het beoogde resultaat en/of de daarvoor benodigde termijn. Eenzelfde uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt ten aanzien van ieder mogelijk (neven-)effect, direct of indirect veroorzaakt door de uitvoering van een opdracht.

10. Geldigheid offerte
De offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening. Het geoffreerde aanbod en het daarbij gehanteerde tarief zijn daarbij gegarandeerd voor 30 dagen. Indien de offerte ná 30 dagen ondertekend retour komt, staat het gzicht vrij om de dan geldende tarieven te hanteren. Indien dit van toepassing is, stellen wij de opdrachtgever hiervan op de hoogte en brengen de desbetreffende tarieven in rekening bij de facturering.

Offertes zijn mede gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Indien deze informatie op enigerlei wijze onjuist of ontoereikend is, komt de offerte en de daaruit voortgevloeide opdracht te vervallen. De opdrachtgever is gehouden de tot dan toe door gzicht in het kader van de eventuele opdracht gemaakte kosten te vergoeden.

Met de hand aangebrachte wijzigingen hebben geen enkele invloed op de inhoud van de offerte. Aanvullende afspraken en/of wijzigingen binden partijen slechts indien en voor zover deze over en weer schriftelijk zijn bevestigd.

11. Toepasselijk recht en geschillen
De rechtsverhouding tussen gzicht en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen dit met schriftelijk kenbaar maakt aan de andere partij.