gzicht voor de jeugdzorg

Jeugdzorginstellingen moeten met alle gemeenten waaruit ze cliënten in zorg nemen een contract sluiten. Per gemeente verschillen de afspraken en werkwijzen. Ook komt het voor dat er geen contract is, terwijl zorg noodzakelijk is. Gevolg is dat instellingen veel moeite moeten doen om betaald te krijgen voor de geleverde zorg.

Grip krijgen op eigen organisatie

Mede door bezuinigingen, lage tarieven en onbetaalde facturen dreigen instellingen failliet te gaan. Tegelijkertijd hebben steeds meer kinderen en jongeren jeugdzorg nodig en neemt de complexiteit daarvan toe. gzicht helpt jeugdzorginstellingen grip te krijgen op de eigen organisatie door het stuur weer in handen te nemen. Daarbij geven we de samenwerking met gemeenten vorm.

gzicht voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Patiënten verblijven steeds minder in een ggz-instelling. Ze ontvangen steeds vaker zorg thuis. Het aantal bedden neemt daarom af. Samen met de grote personeelstekorten leveren deze transities lange wachttijden op voor mensen die zorg nodig hebben. Ook het stellen van de juiste diagnose en het bepalen van de behandeling is een probleem, waardoor cliënten van instelling naar instelling worden gestuurd.

Terugpakken van de regie

Een andere ontwikkeling is dat zorgverzekeraars toewerken naar een vergoeding voor de uitkomst van de zorg in plaats van op uurbasis. Door de veranderingen hebben veel organisaties in de ggz het financieel en organisatorisch zwaar. gzicht ondersteunt instellingen bij het terugpakken van de regie. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat de exploitatie op orde komt en dat er betaald wordt voor de geleverde zorg. Daarnaast helpen we bij het ontwikkelen van een strategisch meerjarenplan voor huisvesting en de benodigde financiering daarvan.

gzicht voor de ouderenzorg

Omdat mensen in Nederland steeds ouder worden en het aantal ouderen toeneemt treedt dubbele vergrijzing op. Daarnaast is er sprake van grote personeelstekorten. Dit betekent dat ouderenzorgorganisaties met beperkte middelen zoveel mogelijk mensen goed moeten kunnen helpen. In verband met het behouden van autonomie gebeurt dat steeds meer bij mensen thuis. Pas als het echt niet meer gaat verhuizen zij naar een verpleeghuis. De tijd dat ze daar wonen wordt steeds korter en meestal is er sprake van complexe ziektebeelden.

Bepalen nieuwe strategie

Rekening houdend met al deze ontwikkelingen helpt gzicht ouderenzorginstellingen bij het bepalen van een nieuwe strategie, onderbouwd met een goede businesscase. Daarnaast begeleiden we bij het verzorgen van de juiste informatie zodat er gestuurd kan worden op de bedrijfsvoering. We helpen om deze veranderingen duurzaam te borgen. Daarmee ontstaat er grip op de ontwikkelingen en zijn ouderenorganisaties klaar om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

gzicht voor de gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg wordt gefinancierd door verschillende instanties. Dit betekent dat zorgaanbieders contracten sluiten met gemeenten en zorgkantoren waarbij afspraken en werkwijzen verschillen. Ook komt het voor dat er geen contract is, terwijl de cliënt wel zorg ontvangt. Gevolg is dat instellingen later, minder of niet betaald krijgen.

Strategische samenwerkingen vorm geven

Om de cliënt zo goed mogelijk te kunnen helpen nemen andere instellingen daarnaast vaak een deel van de zorg op zich. gzicht juicht dit toe omdat strategische samenwerkingen bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en een sterkere positie voor je organisatie. Dit betekent daarnaast extra administratieve rompslomp omdat zij ook een deel van het budget krijgen. gzicht helpt mee om het hoofd- en onderaannemerschap goed te organiseren. Ook de administratieve verplichtingen die hierbij komen kijken structureren we; van contract, via registratie en facturatie naar betaling en verantwoording. Met goede stuurinformatie verbetert gzicht de administratieve processen en zorgen we samen voor meer grip op je organisatie en financiële positie.

gzicht voor ziekenhuizen

Budgetten van ziekenhuizen dalen, terwijl de kosten stijgen. Dit betekent dat een deel van de zorg verplaatst naar de eerste lijn en de patiënten thuis, terwijl het ziekenhuis de nodige expertise blijft leveren. Ketensamenwerking wordt daardoor belangrijk. Daarnaast centraliseren, fuseren of verdwijnen steeds meer ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra voeren vaker routinebehandelingen uit.

Inzetten op innovatie

Voor het ziekenhuis is er een toenemend belang zich te onderscheiden in kwaliteit en specialisme. E-health-toepassingen nemen in dit kader toe. gzicht helpt bij het inzetten van deze mogelijkheden. In het kader van horizontaal toezicht komt de verantwoordelijkheid voor controles op doelmatigheid en rechtmatigheid van de geleverde zorg bij de ziekenhuizen te liggen. De administratieve eisen hiervan zijn groot. gzicht helpt bij deze veranderingen en werkt daarbij aan de verbinding met zorgverzekeraars.

gzicht voor medisch specialistische bedrijven (msb)

De nieuwe positie van ziekenhuizen vragen ook van de medisch specialistische bedrijven een verandering. gzicht ondersteunt als objectieve gesprekspartner bij de overleggen tussen de ziekenhuizen en msb over te verrichten werkzaamheden en het maken van verdienafspraken. Gevoelige en complexe onderwerpen zoals groei en krimp passeren daarbij de revue. Tevens ondersteunen we bij het maken van afspraken met externe relaties waarbij een balans gezocht wordt tussen de verschillende belangen. gzicht helpt daarmee het msb zowel de eigen bedrijfsvoering en de complexe samenwerking met het ziekenhuis en andere zorgaanbieders vormgeven. Daarmee verkrijgen of behouden medisch specialistische bedrijven een sterke positie.

In gesprek met gzicht

Ben je werkzaam voor één van bovenstaande deelsectoren of werk je veel met zorginstellingen samen? We gaan graag in gesprek om te vertellen wat gzicht voor jouw organisatie kan betekenen.
Bel of mail ons en maak kennis met gzicht. Word je liever door ons gebeld? Vul dan hieronder het terugbelformulier in.