Financiering & treasury

Treasurymanagement houdt zich bezig met het beheren van de financiële positie van je organisatie in brede zin. Goed opgezet treasurymanagement draagt bij aan je financiële stabiliteit, continuïteit en productiviteit. Daarnaast verlaag je hiermee de financieringslasten en kun je beter risico’s afwegen. gzicht ondersteunt hierbij door te adviseren over treasurybeleid en –uitvoering of het tijdelijk invullen van de treasuryfunctie. We adviseren over de strategische kant van treasurymanagement en helpen dit vertalen naar tactisch en operationeel niveau. Dit heeft veel raakvlakken met:

Actueel treasurybeleid

Verschillende ontwikkelingen, zoals strengere kapitaaleisen van banken, vragen om een actueel treasurybeleid. Het advies van gzicht is om regelmatig het treasurystatuut en –beleid te actualiseren. Door middel van een treasuryscan die gzicht voor je uit kan voeren verkrijg je inzicht of deze zaken binnen jouw organisatie actueel en volledig zijn. Daarnaast beoordelen we of dit op een waardevolle manier is doorvertaald naar je financiering, werkkapitaalbeheer, cash- en risicomanagement. Daarmee brengen we in kaart wat de kansen en mogelijkheden voor jouw organisatie zijn om te professionaliseren. Met een treasuryjaarplan kun je deze kansen realiseren.

Blik op kasstromen

De kasstroom is het resultaat van alle processen. Daarom begint gzicht de analyse van treasurymanagement altijd hier. Op die manier achterhalen we de verbetermogelijkheden en verbinden die aan acties. Het doel hiervan is de processen te verbeteren, waarvan het resultaat zichtbaar is in de kasstroom. Deze acties kan de organisatie zelf of samen met gzicht uitvoeren. Daarnaast bieden we de mogelijkheid met de medewerkers een liquiditeitsbegroting op te stellen. Hiermee kan jouw organisatie de kasstromen in de gaten houden en op tijd bijsturen wanneer nodig. Zo borgen we direct de kennis rondom liquiditeitenbeheer binnen je organisatie. Daarbij vinden we het belangrijk dat medewerkers ook in staat zijn het administratieve proces goed uit te voeren. We maken taken helder en besteden aandacht aan hun ontwikkeling.

Opgeruimd proces, structuur in taken en geld besparen

gzicht helpt om het treasurybeleidsplan en –statuut te (her)schrijven. In het beleid worden de kaders geschetst in relatie tot de missie en de visie van jouw organisatie, zoals: welke risico’s wil je accepteren en vermijden? Voor welke doelen mogen financiële instrumenten worden ingezet? Bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden beschreven, zodat deze kunnen worden geborgd binnen de organisatie. Dit resulteert in een opgeruimd proces, structuur in taken en financiële continuïteit met passende financieringslasten.

Wil je weten hoe we jou kunnen helpen bij het treasurymanagement en de financiering van je organisatie? Bel of mail ons en maak kennis met gzicht. Word je liever door ons gebeld? Vul dan hieronder het terugbelformulier in.