Hoe duurzaam worden jullie kaderbrief, jaarplan en begroting?

Duurzame kaderbrief begroting en jaarplan in de zorg

Het klimaat is opgewarmd door de mens. Daar maakt het VN-klimaatpanel IPCC rapport ons duidelijk. Demissionair premier Mark Rutte uit zijn zorgen:  ,,Het is zeer zorgelijk, belangrijk om rekening mee te houden voor dit en volgend kabinet.” Hoe gaan de Nederlandse zorg, zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten hier rekening mee houden? Hoe duurzaam worden de kaderbrief, jaarplan en begroting 2022 van jullie zorgorganisatie? Alle zorgorganisatie kunnen een (door)start maken met een duurzaam jaarplan. Lees in deze blog de ervaring van zorgorganisatie Zonnehuisgroep Noord.

Duurzame zorg en bedrijfsvoering

Duurzamere bedrijfsvoering draagt bij aan betere kwaliteit van zorg, tevreden klanten en vitalere medewerkers. Het draagt bij aan een gezonde omgeving en een betaalbare bedrijfsvoering. Dat is onze overtuiging. In deze blog leggen we eerst uit wat duurzaamheid voor ons betekent. Daarna geven we een stappenplan om verduurzaming te realiseren. We sluiten af met ervaringen van een klant.

De zorg probeert mensen beter te maken of kwaliteit van leven te bieden, terwijl hun ecologische voetafdruk een negatieve impact heeft op de omgeving en daarmee op de gezondheid van mensen. Het is onze verantwoordelijkheid om hier expliciet aandacht voor te hebben en deze vicieuze cirkel te doorbreken.”

Cathy van Beek – kwartiermaker duurzame zorg

Wat is duurzaamheid?

Een duurzame bedrijfsvoering zorgt niet alleen voor CO2 of stikstofreductie. Een duurzame bedrijfsvoering zorgt voor een positieve impact op 3 pijlers: People, Planet en Prosperity. John Elkington (1994) bedacht de 3 P’s als People, Planet en Profit, 3 elementen die in harmonie tot duurzaamheid leiden. Tijdens de wereldtop in Johannesburg in 2002 werd het woord ‘profit’ vervangen door ‘prosperity’ (welvaart). Dit betrekt naast economische winst ook de maatschappelijke winst in de afwegingen.[1]Duurzaamheid in een zorgorganisatie is het uithoudingsvermogen van zorgsystemen en zorgprocessen. De organisatie streeft een positieve impact van haar handelen na op mens, planeet en welvaart Zie voor de vele duurzame voorbeelden in de zorg de site van Green Deal Duurzame Zorg: www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl.

De weg naar verduurzaming

Vele wegen leiden naar Rome. Of toepasselijker, naar het Klimaatakkoord van Parijs. Dit Parijse Klimaatakkoord is de basis voor de Green Deal Duurzame Zorg 2.0. Er zijn al vele zorgorganisaties die hun routekaart voor peiler 1 van de Green Deal, de CO2 reductie, hebben gepresenteerd. De brancheorganisaties ondersteunen dit proces. Hoe krijgen we deze routekaart samen geoperationaliseerd? Met dit stappenplan:

 1. Dialoog en bewustwording: Start het gesprek met je interne en externe stakeholders.
 2. Inventarisatie en nulmeting: Maak inzichtelijk wat je eigen impact is op dit moment
 3. Visie en ambitie: Stel de visie en ambitie gezamenlijk op. Het kan helpen aan te sluiten bij bestaande structuren of richtlijnen voor duurzaamheidsontwikkeling, zoals de Green Deal of ISO26000.
 4. Strategie en integraal beleid: Aan de hand hiervan formuleer je de visie met ambities en doelen. Maak dit een onderdeel van jullie strategie en kaderbrief.
 5. Uitvoering en verantwoording: Stel een actieplan open neem dit op in het jaarplan en de begroting.

Wij merken bij veel zorgorganisaties dat duurzaamheid ondergesneeuwd is door COVID19, uitdagingen in continuïteit van zorg, arbeidsmarktproblematiek, zorginkoop, de waan van de dag.

Start de dialoog!

De strategieherijking ende jaarlijkse kaderbrief zijn de perfecte plek om expliciet aandacht voor duurzaamheid te vragen. Start met de dialoog en bewustwording. Vragen die je met elkaar kunt beantwoorden zijn:

 • Wat verstaan we met elkaar onder duurzaamheid?
 • Wat doen we al?
 • Wat is onze ambitie?
 • Maakt duurzaamheid deel uit van onze kernwaarden, van onze DNA?
 • Zijn we al duurzaam als we afval scheiden?
 • Is duurzaamheid belangrijk voor de cliënt?
 • Welke rol speelt de mate van duurzaamheid bij (nieuwe) medewerkers en bij het zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeente?
 • Wat voor een zorgorganisatie willen we achterlaten voor de volgende generatie cliënten?
 • Welke ambities kunnen geïntegreerd worden in het reguliere proces van bijvoorbeeld onderhoud of kamerwissels?

Bij een van onze klanten, Zonnehuisgroep Noord, besloten bestuurders Nienke Ybema en Karel Zuidema een duurzaamheidsparagraaf op te nemen in de de Kaderbrief 2022. Het vervolg was een management team thema-sessie over duurzame zorg en bedrijfsvoering. gzicht maakte het programma voor de thema sessie en leidde de dialoog met het team. ‘Dit geeft een mooie basis om samen een stap vooruit te zetten naar een duurzaam jaarplan’, concludeerde Nienke.

De dialoog heeft gezorgd voor bewustwording en een mooi startpunt voor een duurzaam jaarplan

Nienke Ybema – bestuurder Zonnehuisgroep Noord

Uit de dialoog bleek al snel dat Zonnehuisgroep Noord al veel aan duurzaamheid doet, maar nog niet alles communiceert met externe stakeholders. Transparantie en maatschappelijke verantwoording is een groot goed binnen duurzaamheid. Stakeholdersmanagement en de rol van communicatie is hiermee een belangrijk onderdeel van een duurzaam beleid. Voor Zonnehuisgroep Noord zal het jaarplan 2022 een beter integraal beeld laten zien van haar duurzame ambities.

Wil jouw zorgorganisatie ook een mooi startpunt voor een integraal, duurzaam beleid?

Neem contact op met Aafke Zwart van gzicht. Aafke heeft bij haar voormalig werkgever Triodos Bank de Green Deal Duurzame zorg ondertekend en plaatsgehad in de VWS regiegroep Green Deal Duurzame Zorg.

Ook gzicht onderschrijft de doelstellingen van de Green Deal Duurzame Zorg . gzicht maakt samen met haar klanten de zorg en haar bedrijfsvoering iedere dag een beetje mooier, beter en duurzamer.


[1] Wikipedia: Duurzaamheid en Duurzame ontwikkeling

Flatten the curve, voorkom een flatline voor de zorgaanbieder

Flatline

Flatten the curve: Hiermee moet het met elkaar lukken om de zorg voor acute (corona) patiënten en kwetsbare cliënten te kunnen leveren. Corona maakt dat wij ons anders moeten gedragen dan we gewoon zijn. Patronen en ritmes verdwijnen en we zijn aan het wennen aan de nieuwe patronen. Het zijn gekke tijden in Nederland en in de zorg in het bijzonder. Niet alleen onze dagelijkse leefpatronen veranderen, ook de patronen van inkomsten. Met hogere kosten en onzekere inkomsten is het zaak een flatline in de liquiditeit te voorkomen. Onze boodschap is dan ook: Flatten the curve, voorkom een flatline voor de zorgaanbieder.

Corona-effecten: herkenbaar?

De zorgorganisaties merken de veranderingen en effecten ook. Introductie van crisisteams, maatregelen vanuit de overheid, continu veranderende prioriteiten, meer inzet van mensen en middelen, het tekort aan personeel en persoonlijke beschermingsmiddelen, grote inzet van iedereen, 24/7 met alle verminderde weerbaarheid van dien. Als ook financiële effecten zoals minder omzet en meer kosten; het zijn slechts enkele voorbeelden.

Verstoorde financiële continuïteit

Zorgaanbieders hebben over het algemeen een grote voorspelbaarheid van uitgaven en inkomsten. Het is als een soort hartslag op basis waarvan de organisatie opereert. Dit moet ook wel met de, over het algemeen flinterdunne, maatschappelijk verantwoorde marges. Nu is die hartslag verstoort. Dit maakt dat ook de liquiditeit minder wordt en zich niet gedraagt volgens gebruikelijke patronen. Voorkom een flatline voor de zorgaanbieder, dit vraagt extra aandacht voor de liquiditeit.

gzicht ondersteunt bij acute liquiditeitsvraagstukken

Daar waar voor de zorgorganisatie de eerste aandacht gaat naar de gezondheid van patiënten en cliënten, helpt gzicht vol energie bij (acute) vraagstukken op het gebied van liquiditeit. Dit kan onder andere door:

 • Het opstellen van een korte termijn liquiditeitsplanning
 • Het organiseren van (her)financiering, noodkrediet en overbruggingskrediet
 • Aanvragen van voorschotten bij zorgfinanciers
 • Het ondersteunen bij optimaal crediteuren- en debiteurenmanagement

Ons hart klopt nog harder voor de zorg

Graag dragen wij hiermee een steentje bij om een hartstilstand van de zorgorganisatie te voorkomen Nederland heeft deze vitale organisaties nu ontzettend hard nodig. Ons hart klopt een slag harder voor de zorg in deze tijd.

Voor vragen neem contact op met:

Lees meer over de bekostiging van Corona in de langdurige zorg in onze blog hierover: “COVID-19: NZa beleidsregel en 5 dingen die je nu al kan doen.”

Financiële continuïteit van je zorgorganisatie waarborgen in tijden van COVID 19

Covid

‘Het Coronavirus heeft een enorme impact op de zorg, ook financieel. Heeft jouw zorgorganisatie extra kosten gemaakt als gevolg van COVID 19? In juli 2020 introduceert de
Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) een nieuwe beleidsregel voor de bekostiging daarvan. gzicht zocht uit wat dit mogelijk voor jou als zorgaanbieder betekent. In deze blog delen we onze inzichten. En vijf dingen die je nu al kan doen om de financiële continuïteit van jouw zorgorganisatie te waarborgen.

NZa-beleidsregel: wat moet je weten?

Niet alleen de ziekenhuizen worden getroffen door de Coronacrisis, het heeft impact op de hele sector. De aangekondigde beleidsregel betreft de Wet Langdurige Zorg (WLZ). NZa geeft aan dat de beleidsregel vergelijkbaar wordt met de bestaande BRMO-beleidsregel. BRMO staat voor: Bijzonder Resistente Micro-organismen. Een BRMO-uitbraak brengt voor een WLZ-instelling extra kosten met zich mee, maar de zorgmaatregelen bij een BRMO-uitbraak verschillen op een aantal punten van het Coronavirus.

Hoe werkt de beleidsregel?

De extra kosten worden in de procedure van de BRMO-regeling verhaald op basis van nacalculatie. Deze nacalculatie wordt doorgaans in de zomer van het opvolgende jaar pas definitief. Dit betekent dat vergoeding zo’n anderhalf jaar later pas op de bankrekening te zien zal zijn. Zorginstellingen die acute liquiditeitsproblemen krijgen of al hebben, zijn hier dus niet mee gered.

BRMO-regel: wat wordt (niet) bekostigd?

Binnen de BRMO-regeling worden bepaalde kosten gedekt die zijn gerelateerd aan de uitbraak. Zoals:

 • Contactonderzoek onder cliënten, personeel en de cliëntomgeving
 • Kosten van personeel en materiaal voor ‘eindreiniging’ en ‘einddesinfectie’
 • Kosten als gevolg van verplichte sluiting.

De vergoeding van een verplichte sluiting wordt bepaald op basis van de leegstand als gevolg van BRMO. Hiervoor mag de zorgaanbieder naast het declareren van maximaal 13 mutatiedagen na overlijden, de resterende dagen declareren dat de kamer leeg heeft gestaan. Ook voor de extra dagen geldt het maximale tarief voor een ‘mutatiedag’ inclusief behandeling.

Een ‘normale’ BRMO-uitbraak verschilt in een aantal essentiële aspecten van de Corona-uitbraak. Juist de aspecten die in de Corona-pandemie de meeste kosten met zich mee brengen. Het verschil wordt onder andere veroorzaakt doordat Corona een landelijk en geen lokaal probleem is. En door de noodzakelijke preventieve maatregelen die daarvoor worden getroffen. Wat ons betreft missen ten minste de volgende 3 aspecten in de bekostiging van de beleidsregel:

 • Kosten voor preventieve maatregelen
 • Verlies van productie door leegstand om capaciteit beschikbaar te houden
 • Kosten voor de inzet van vervangend personeel.

Deze kosten worden ook genoemd in de brandbrief van Actiz aan de minister op 16 maart2. Actiz vraagt in haar brief meer financiële zekerheid te bieden door concrete toezeggingen. De berichten over (financiële) maatregelen volgen elkaar op in snel tempo. Zo heeft NZa de vraag over de vergoeding van preventieve maatregelen als aanvulling op de genoemde kosten in de BRMO-regel opgenomen op haar ‘vraag en antwoord pagina’. Het antwoord geeft nog geen duidelijkheid.

Wat zeggen de zorgkantoren en zorgverzekeraars?

De NZa zal nieuwe beleidsregels vaststellen om te bepalen welke extra kosten door de Coronacrisis worden vergoed. Het is aan de zorgkantoren en zorgverzekeraars om deze uit te voeren. Zorgverzekeraars Nederland heeft op 17 maart kenbaar gemaakt zich in te zetten voor het financieel gezond houden van zorginstellingen. Ook dit biedt nog geen zekerheid, maar zij noemen een aantal belangrijke uitgangspunten. Zij zoeken naar passende oplossingen voor;

 • de gevolgen van onderbenutting van capaciteit of verschuivingen binnen het zorgaanbod
 • het vergoeden van de extra kosten die gemaakt worden
 • het voorzien in de benodigde liquiditeit van instellingen.

Wat kunnen we nu al doen?

Het lijkt erop dat de NZa met de aangekondigde beleidsregel ruimte wil creëren. Om de kwetsbare ouderen ook buiten het ziekenhuis te kunnen houden. Dat zal bijvoorbeeld een soepeler beleid op ELV-bedden vragen. Ouderenzorginstellingen zijn al bezig om capaciteit vrij te houden. Dit heeft niet alleen effect op de kosten, maar ook op de inkomsten.

Wij denken dat deze situatie om meer vraagt dan alleen het dekken van kosten op basis van nacalculatie. En daar kan een zorginstelling zelf het initiatief in nemen.

 1. Ga in gesprek met je zorgkantoor en zorgverzekeraars
 2. Houd bij welke extra kosten jouw instelling maakt als gevolg van COVID-19
 3. Houd bij welke inkomsten je misloopt als gevolg van COVID-19
 4. Houd goed zicht op de liquide middelen om een tekort te voorzien
 5. Treed tijdig in contact met financiers om een liquiditeitstekort te voorkomen.

Wil je hier meer over weten? Wij denken graag met je mee. Bel Joice Baten om te bespreken waar jij tegenaan loopt. 

Bronnen

https://www.rivm.nl/brmo

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/13/nza-past-regelgeving-aan-vanwege-Coronavirus

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_278332_22/1/

https://www.actiz.nl/nieuws/actiz-en-zorgthuisnl-doen-beroep-op-minister-en-stelselpartijen

https://zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4718100480

https://www.nza.nl/actueel/algemene-en-zorgspecifieke-vragen-Coronavirus

https://www.verenso.nl/nieuws/archief/2019/nieuwe-beleidsregel-vergoeding-brmo-uitbraak