Profiteert jouw gemeente al van de jeugdzorg cijfers van het CBS?

Werk je bij de gemeente en ben je op zoek naar meer gegevens over het jeugdhulpgebruik in jouw gemeente? Of ben je benieuwd naar de prestatie van jouw gemeente ten opzichte van andere gemeenten? Cijfers zijn van groot belang om te onderbouwen wat je als gemeente waarneemt en ervaart in de jeugdhulp. Het CBS verzamelt een breed scala aan beleidsinformatie omtrent jeugdzorg. In deze blog bespreken we welke jeugdzorg cijfers door CBS beschikbaar worden gesteld en hoe je als gemeente kunt profiteren van deze cijfers.

De CBS database bevat informatie op alle beleidsterreinen, waaronder jeugdzorg. Dit platform ‘Statline’ is misschien op het eerste oog niet zo makkelijk te doorgronden, maar als je eenmaal weet hoe het werkt… Ontdek je een schat aan informatie! 

Statline: welke informatie is er?

CBS haalt momenteel informatie op van ongeveer 90% van de circa 3500 bekende jeugdhulpaanbieders.

Statline bevat informatie over het volgende:

 • Vormen van jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering)
 • Financiering (in natura, PGB)
 • Trajectkenmerken (in/uitstroom, type verwijzer, duur, reden einde, perspectief, herhaald beroep, crisis)
 • Persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, huishouden)
 • Regionale indelingen (landelijk, regio’s, gemeenten, wijken)

Statline maakt het mogelijk om eindeloos tabellen en grafieken samen te stellen. Met de gewenste uitkomstvariabelen, afhankelijk van de informatie waar je naar op zoek bent. Het is vervolgens mogelijk om data te exporteren naar Excel en hier analyses op te maken. Ook kan je vanuit Statline al een grafische weergave verkrijgen van de door jouw gecreëerde tabel. De afbeelding hieronder geeft een impressie van de Statline omgeving.

Beleidsinformatie: wat doe je ermee?

Beleidsinformatie dient primair als instrument om gemeenten met elkaar te vergelijken. Je kunt hierdoor als gemeente over je eigen grenzen heen kijken: hoe doen we het in vergelijking met onze buren of juist aan de andere kant van Nederland? Waar kunnen we iets leren, of waar kunnen we iets aan anderen leren? Daarnaast vormt de informatie een startpunt voor gesprek tussen gemeentes en aanbieders. Cijfers vormen een versimpeld beeld van de complexe praktijk. Ga dus aan de hand van deze cijfers in gesprek met zowel aanbieders als gemeenteraadsleden binnen jouw eigen gemeente:

 • Herkennen we dit beeld?
 • Wat vinden we van dit beeld?
 • Welke verbetering achten wij nodig en wat is er nodig voor deze verbetering?

Andere databronnen

Op zoek naar een laagdrempeliger dashboard? We hebben een lijstje voor je gemaakt van handige dashboards en databronnen:                                                                                 

 • Benchmark Jeugdzorg. Toont het gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor alle gemeentes in Nederland, en maakt vergelijkingen mogelijk met de betreffende jeugdregio en met het hele land. Daarnaast toont de benchmark cijfers met betrekking tot verwijzers en tot uitval in jeugdhulptrajecten.
 • Regionaal dashboard Jeugdhulp. Geeft een overzicht van het jeugdhulpgebruik per jeugdregio in Nederland. In het dashboard is het mogelijk om jeugdzorg regio’s (over tijd) te vergelijken.
 • Dashboard Veilig Thuis. Geeft een overzicht van kindermishandeling en huiselijk geweld, vanuit het gezichtspunt van de Veilig Thuis organisaties.
 • Waarstaatjegemeente.nl. Geeft dashboards met cijfers op alle belangrijke beleidsterreinen over alle 352 Nederlandse gemeenten. De dashboards maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken.

Hulp nodig?

Is jouw gemeente op zoek naar manieren om optimaal gebruik te maken van alle beleidsinformatie die beschikbaar is? Willen jullie jeugdhulp verder ontwikkelen door buiten de eigen grenzen te kijken? En aan de hand van kwantitatieve inzichten met aanbieders in gesprek te gaan? gzicht helpt je hier graag mee! Samen gaan we aan de slag met een gegevens- en documentanalyse om de stand van zaken van de jeugdhulp in jouw gemeente in kaart te brengen. Daarnaast bieden we procesbegeleiding in het opstellen van ontwikkelplannen voor de jeugdhulp in jouw gemeente, met bijbehorende concrete acties om de geformuleerde ambities ook daadwerkelijk te behalen.

Meer vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op met: Maarten Swagerman of Demi Brouwer.

Deel deze post: