Om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt en samenleving van morgen, zijn nieuwe vaardigheden van belang. Er zijn veel veranderingen gaande in de onderwijssector, waar gzicht op inspeelt.

gzicht ondersteunt bij veranderingen van de infrastructuur

Leren gebeurt steeds meer plaats- en tijdsonafhankelijk. Instellingen geven hier invulling aan door het lesgeven in de klas en op de campus te combineren met online onderwijs en leren in de praktijk.
Daarnaast wordt verwacht dat zij steeds meer rekening houden met duurzaamheid en gezondheid en moet de infrastructuur dienstbaar zijn aan het onderwijs. Veel gebouwen worden daarom verduurzaamd of ver(nieuw)bouwd.

Naast het opnieuw indelen van ruimtes betekent dit dat de vastgoedportefeuille van jouw onderwijsinstelling wijzigt en dat er een andere bedrijfsvoering nodig is. gzicht ondersteunt bij de veranderende infrastructurele behoefte door het uitdenken van een financieel model of het begeleiden van een projectaanvraag bij de gemeente. Ook adviseren we over de veranderingen in het business model en de rol van de docent om klaar te zijn voor de toekomst.

gzicht helpt met evenwichtig taakbeleid

Onderwijsinstellingen zoeken een balans tussen de strakke financiële kaders en een hoge werkdruk van docenten. Daarom is een evenwichtig taakbeleid van cruciaal belang. gzicht helpt met het opstellen, aanpassen en/of implementeren hiervan, eventueel in samenspraak met de medezeggenschapsraad. Daarbij nemen we zowel de belangen van de onderwijsinstelling als de medewerkers mee en de afspraken die in de cao zijn vastgelegd.

gzicht voorspelt inkomstenstroom

Leerlingen- of studentenaantallen variëren jaarlijks. Dat maakt het voor instellingen lastig om de kwaliteit te waarborgen en de inkomstenstroom goed te voorspellen. Universiteiten en hogescholen kampen daarnaast met het probleem dat de bijdrage vanuit de overheid is afgenomen. Zij moeten financieel zeer scherp opereren. gzicht kan ondersteunen door middel van het op maat maken en implementeren van een model. Daarin voorspellen we welke financiële ruimte er is om docenten in te zetten. In een meerjarenoverzicht maken we een inschatting van de verschillende inkomsten per periode en bepalen we hiervan de impact. Daarnaast helpen we bij het maken van de afweging tussen opbrengsten en de kwaliteit van educatie. Zo ondersteunen we jouw organisatie bij het behouden of versterken van de maatschappelijke en economische positie.

gzicht verbindt bedrijfsleven en onderwijs

Werkgevers moeten blijven investeren in de ontwikkeling van medewerkers, zodat zij gedurende hun leven meerdere functies op de arbeidsmarkt kunnen vervullen. Aan de andere kant moet het (beroeps)onderwijs het programma zo vormgeven dat het voldoende baankansen voor studenten oplevert. Dit brengt samenwerkingskansen tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen met zich mee, zoals in de vorm van kleinschalige, flexibele vakscholen.

Op deze manier kunnen ook zij-instromers worden opgeleid voor de zorg of het onderwijs. Daar is momenteel veel behoefte aan gemotiveerde arbeidskrachten. gzicht kan een verbindende rol spelen bij het vormgeven van de samenwerking tussen deze sectoren. Daarnaast ondersteunen we onderwijsinstellingen goed vooruit te kijken, rekening houdend met beperkte financiële middelen, huisvesting en personele inzet.

gzicht draagt bij aan mobiliteitsvraagstukken

gzicht kan ook op andere manieren bijdragen aan het oplossen van mobiliteitsvraagstukken tussen scholen. Denk aan het opzetten van een mobiliteitspool om medewerkers in een andere omgeving nieuwe kansen te bieden. Dit draagt bij aan een optimalere formatie en zorgt tevens voor meer duurzame inzetbaarheid en een betere in-, door- en uitstroom van personeel.

In gesprek met gzicht

Wil je weten wat gzicht voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen? We gaan graag in gesprek om te vertellen wat gzicht voor kan betekenen. Bel of mail ons en maak kennis met gzicht. Word je liever door ons gebeld? Vul dan hieronder het terugbelformulier in.