Om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt en samenleving van morgen, zijn nieuwe vaardigheden van belang. Maar met nieuwe vaardigheden komen ook nieuwe vragen boven drijven. Hoe zetten we ons personeel duurzaam in? Hoe gaan we om met variërende leerlingen aantallen? En wat betekent blended learning voor onze organisatie? gzicht helpt onderwijsinstellingen op deze en andere ontwikkelingen in te spelen. Dit doen we met onze kennis en kunde op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en processen.

Blended learning en andere veranderingen van de infrastructuur

Door het noodgedwongen online studeren, als gevolg van de covid-pandemie, is ontwikkeling van blended learning in een stroomversnelling geraakt. Hierdoor vindt leren steeds meer plek- en tijdsonafhankelijk plaats. Onderwijsinstellingen geven hier invulling aan door het lesgeven in de klas en op de campus te combineren met online onderwijs en leren in de praktijk.

Dit roept vragen op zoals: Hoe ziet het leslokaal van de toekomst eruit? Waar gaat de docent les geven, in de klas of online? Waar ontmoeten studenten elkaar? En hoe vertaalt dat zich naar het schoolgebouw van de toekomst?

Daarnaast wordt er van onderwijsinstellingen steeds verwacht dat ze meer rekening houden met duurzaamheid en gezondheid en moet de infrastructuur dienstbaar zijn aan het onderwijs. Veel gebouwen worden daarom verduurzaamd of ver(nieuw)bouwd.

Naast het opnieuw indelen van schoolgebouwen betekent dit dat de vastgoedportefeuille van jouw onderwijsinstelling wijzigt en dat er een andere bedrijfsvoering nodig is. gzicht ondersteunt bij de veranderende infrastructurele behoefte door mee te denken met de nieuwe businesscase. Ook adviseren we over de veranderingen in het businessmodel en de rol van de docent om klaar te zijn voor de toekomst.

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

Onderwijsinstellingen zoeken een balans tussen de strakke financiële kaders en een hoge werkdruk van docenten. Daarom is een evenwichtig taakbeleid van cruciaal belang. gzicht helpt met het opstellen, aanpassen en/of implementeren hiervan, eventueel in samenspraak met de medezeggenschapsraad. Daarbij nemen we zowel de belangen van de onderwijsinstelling als de medewerkers mee en de afspraken die in de cao zijn vastgelegd. Onze adviseurs bouwen voort op wat goed gaat en zoeken naar nieuwe wegen en mogelijkheden om de vitaliteit binnen jouw organisatie te verbeteren. Zo zorgen we samen voor een betere werk-privé balans. Door meer structuur aan te brengen, maar ook door coaching en teamontwikkeling.

gzicht kan ook op andere manieren bijdragen aan een duurzaam personeelsbeleid Denk aan het opzetten van een mobiliteitspool tussen scholen om medewerkers in een andere omgeving nieuwe kansen te bieden. Dit draagt bij aan een optimalere formatie. Het zorgt voor een meer duurzame inzetbaarheid en een betere in-, door- en uitstroom van personeel.

Businesscase en exploitatieontwikkeling

Leerlingen- of studentenaantallen variëren jaarlijks. Dat maakt het voor instellingen lastig om de kwaliteit te waarborgen en de inkomstenstroom goed te voorspellen. Universiteiten en hogescholen kampen daarnaast met het probleem dat de bijdrage vanuit de overheid is afgenomen. Zij moeten financieel zeer scherp opereren. gzicht kan ondersteunen door middel van het op maat maken en implementeren van een financieel prognosemodel. Daarin voorspellen we welke financiële ruimte er is om docenten in te zetten. In een meerjarenoverzicht maken we een inschatting van de verschillende inkomsten en uitgaven per periode en bepalen we hiervan de impact.

Het financieel prognosemodel biedt een solide basis voor je businesscase. Deze kan je gebruiken bij financieringstrajecten voor grootschalige investeringstrajecten zoals bij nieuwbouw.

Ook bij fusievraagstukken helpt een duidelijk beeld van de financiële ontwikkelingen voor de komende jaren. gzicht kan helpen bij het samenvoegen van de businesscases van fusiepartners. Samen zorgen we voor het in beeld brengen van de synergie voordelen van de fusie. Dit doen we onder andere op het gebied van personeel en vastgoed. Daarnaast helpen we bij het maken van de afweging tussen opbrengsten en de kwaliteit van educatie. Zo ondersteunen we jouw organisatie bij het behouden of versterken van de maatschappelijke en economische positie.

Verbinding bedrijfsleven en onderwijs

Naast het verduurzamen van gebouwen, moeten werkgevers ook zorgen voor een  duurzaam personeelsbeleid. Denk hierbij het investeren in de ontwikkeling van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Zodat medewerkers gedurende hun leven meerdere functies op de arbeidsmarkt kunnen vervullen. Aan de andere kant moet het (beroeps)onderwijs het programma zo vormgeven dat het voldoende baankansen voor studenten oplevert. Dit brengt samenwerkingskansen tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen met zich mee, zoals in de vorm van kleinschalige, flexibele vakscholen.

Op deze manier kunnen ook zij-instromers worden opgeleid voor de zorg of het onderwijs. Daar is momenteel veel behoefte aan gemotiveerde arbeidskrachten. gzicht kan een verbindende rol spelen bij het vormgeven van de samenwerking tussen deze sectoren. Daarnaast ondersteunen we onderwijsinstellingen goed vooruit te kijken, rekening houdend met beperkte financiële middelen, huisvesting en personele inzet.

In gesprek met gzicht

Wil je weten wat gzicht voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen? We gaan graag in gesprek om te vertellen wat gzicht voor kan betekenen. Bel of mail ons en maak kennis met gzicht. Word je liever door ons gebeld? Vul dan hieronder het terugbelformulier in.