Zorgprestatiemodel: klaar voor de start?

Een goed begin is het halve werk. Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) de nieuwe bekostiging van geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz). In november schreef Noortje hier al een blog over met vijf tips ter voorbereiding op de implementatie. Intussen is er meer informatie beschikbaar gekomen en is het tijd om voorbereidingen te gaan treffen. Genoeg redenen voor een nieuwe blog!

De implementatie van het zorgprestatiemodel heeft effect op het hele proces van aanmelding tot opbrengst. In een notendop de belangrijkste aandachtspunten om goed voorbereid te zijn op deze transitie.

Aanmelding

Het zorgprestatiemodel kent drie type zorgprestaties: consulten, verblijfsdagen en verrichtingen. De verblijfsdagen en verrichtingen wijzigen nauwelijks. De consulten zijn gedefinieerd in diagnostiek, behandeling en groepsconsulten. Aanvullend wordt rekening gehouden met verschillende settings binnen consulten: onder andere ambulant, klinisch, acute ggz en hoogspecialistisch. Samen met het beroep en de duur bepalen deze aspecten de opbrengst per consult.

 • Licht zorgprofessionals tijdig in over de verschillen en het vaststellen van het zorgvraagtype bij de aanmelding van een cliënt.
 • Maak tijdig afspraken tussen aanbieder en zorgverzekeraar. Anders bestaat het risico op liquiditeitsproblemen. De lange doorlooptijd van de DB(B)C’S verdwijnt namelijk. Vanaf de eerste dag in 2022 kan er gedeclareerd worden voor behandelingen die in dat jaar zijn verricht.
 • Breng het huidige verkoopproces in kaart en ga tijdig in gesprek over inkoop variabelen, overgangseisen en mitigerende maatregelen.

Registratie

 • Bepaal per team en afdeling de bijbehorende setting en zorg dat de systemen hierbij aansluiten. Bepaal voor de verschillende consulten welke standaard tijdsduur in de planning gebruikt wordt. Stel de tijdsduur samen met behandelaren en betrokkenen vast en pas de agenda hierop aan.
 • Zorg voor een sluitende registratie van de beroepen van zorgprofessionals en controleer of bij elke zorgprofessional het juiste beroep in de systemen geregistreerd staat. Check of de BIG-registraties correct zijn vastgelegd.
 • Maak nieuwe werkinstructies over de registratie van indirecte tijd en zorg dat de zorgprofessionals hiervan op de hoogte zijn. Het schrijven van indirecte tijd wordt afgeschaft en zit verdisconteerd in het tarief.
 • Maak een werkinstructie voor ongeplande zorg. In het algemeen geldt dat bij ongeplande zorg het consult aan moet sluiten bij de gerealiseerde tijd.

Declaratie

 • Richt de systemen (ECD, het berichtenverkeer, financieel pakket en andere software) op tijd in zodat declaraties door kunnen gaan na 1-1-2022. Draai testen om tijdig te kunnen anticiperen op knelpunten. Zo voorkom je liquiditeitsproblemen na de harde knip.
 • Zorg voor inzichtelijke processen en een P&C cyclus zodat het declaratieproces tijdig, volledig en juist gebeurt.
 • Het onderhanden werk vervalt. Daarmee vervalt ook de bevoorschotting door zorgverzekeraars. Maak hier zo nodig afspraken over met zorgverzekeraars. Neem dit mee in de berekening van de liquiditeitsprognose.
 • Reken eventuele meerjarenafspraken met zorgverzekeraars door. Ga na of deze moeten worden herzien.
 • Zorg voor voldoende capaciteit om administratie en declaratie zo snel mogelijk in 2022 op orde te hebben en te houden. Het aantal declaratieregels neemt toe doordat er vaker gedeclareerd wordt (maandelijkse declaratie in plaats van bij einde DB(B)C). Dat kan betekenen dat er ook meer retourregels komen.

Monitoring & verantwoording

 • Zorg dat ook na 2022 gemuteerd kan worden in oude systemen en de koppeling met het berichtenverkeer in stand blijft. Dit is nodig voor bijvoorbeeld correcties en afrekeningen.
 • Zorg dat je data op orde is en bepaal op welke KPI’s je de bedrijfsvoering wil gaan sturen (onder andere productiviteit). Richt de systemen en financiële rapportages in op het zorgprestatiemodel; denk hierbij ook aan het begrotingsformat.
 • Declaraties zullen vaker en frequenter plaatsvinden. Pas de informatievoorziening en controlelijsten hierop aan. Zorg voor een korte feedbackloop zodat fouten in de registratie snel worden opgelost.
 • Breng in kaart welke externe data-aanleveringen, die niet al standaard in de ICT worden opgeleverd, veranderen met de komst van het zorgprestatiemodel. Ga in gesprek met de softwareleverancier om afspraken te maken over welke informatie elementen (naast de elementen die al standaard beschikbaar worden gesteld) in het ECD ingeregeld moeten worden.

Succesfactoren

Bovenstaand lees je de aandachtspunten per onderdeel van de cyclus. De overkoepelende zaken die de implementatie van het zorgprestatiemodel tot een succesvolle start maken zijn:

 • Sturing en duidelijkheid rondom het registratieproces: Er is onzekerheid over de opbrengsten vanaf 2022, bijvoorbeeld inzake indirecte tijd. De kans bestaat dat er momenteel meer indirecte tijd geregistreerd wordt dan straks in het tarief gedisconteerd is.
 • Communicatie is de sleutel. Zowel intern naar zorgprofessionals en medewerkers op de ondersteunende diensten als extern naar cliënten en zorgverzekeraars.
 • Betrek medewerkers in de transitie en zorg dat tijd wordt vrijgemaakt voor de implementatie.
 • Aandacht voor de functiemix; in het zorgprestatiemodel wordt de opbrengst mede bepaald door het beroep. Mogelijk heeft dit effect op het gemiddelde uurtarief van geleverde zorg.

Ben je nu klaar voor de start? Mocht je vragen hebben naar aanleiding van de blog of de voorbereiding, dan denken wij graag met je mee! Neem vrijblijvend contact op met Meilin Schaap.


Deel deze post: