Wat betekent een nieuw zorgstelsel voor jouw organisatie?

Elianne van Donge
Zorgstelsel

Ben je als zorgorganisatie niet voorbereid op het nieuwe zorgstelsel, dan kunnen de maatregelen behoorlijk ingrijpend zijn. Door de corona-uitbraak zien we dat de zorg anders kan en moet. De overheid beschrijft in het rapport ‘Brede maatschappelijke heroverwegingen’ de knelpunten en beleidsvoornemens om tot een duurzamer zorgstelsel te komen. Daaruit kunnen politieke partijen straks putten voor het verkiezingsprogramma. Dit brengt grote veranderingen voor de bedrijfsvoering en organisatie van de zorgsector met zich mee. gzicht legt je uit wat de voornemens betekenen in onze beleving en welke impact ze kunnen hebben op jouw organisatie.

Grote veranderingen op komst

Het is door corona niet nadrukkelijk in het nieuws geweest, maar middenin de corona-crisis is er vanuit de Rijksoverheid een document met beleidsvoornemens om het zorgstelsel te optimaliseren gepubliceerd. De maatregelen die de overheid voorstelt zijn ingrijpend voor gemeenten, zorginkopers en zorgaanbieders. Grote veranderingen zijn op komst voor de organisatie en bedrijfsvoering van de zorgsector. Daarom voelen wij de noodzaak om het onder de aandacht te brengen.

Welbekende knelpunten

De beschreven knelpunten in het rapport ‘Brede maatschappelijke overwegingen’ klinken bekend in de oren. De vraag op de arbeidsmarkt is te groot. De zorguitgaven groeien te sterk. De schotten tussen zorgsectoren, en tussen het zorg- en het sociale domein zijn te hoog. gzicht ziet gelijkenis met de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). Het concept van JZOJP sluit aan bij de gedachtegang dat het zorgstelsel duurzamer kan én zal moeten.

Wat zijn de beleidsvoornemens?

Wij nemen je graag mee in het document, in hoofdlijnen zien we twee richtingen waarbinnen verschillende opties en besparingen worden genoemd:

  1. Het versterken van de gereguleerde concurrentie. Hierbij schept de overheid kaders, sturen zorginkopers op doelmatige en innovatieve dienstverlening en heeft de zorgaanbieder redelijke autonomie. Voorbeelden van de opties zijn:
    • Financiële prikkels creëren voor gemeentes om burgers langer thuis te laten wonen (WMO) en doorstroom naar WLZ te voorkomen. Dit door extra geld te verstrekken aan gemeenten als er minder mensen in de WLZ terecht komen.
    • Het instrument selectieve inkoop van verzekeraars versterken. Dit kan door bij niet ingekochte zorg de burger en zorgaanbieder minder recht op vergoeding  te geven of helemaal niet meer te vergoeden.
  2. Het versterken van gereguleerde samenwerking. Hierbij heeft de overheid een sturende rol, wordt samenwerking tussen de stakeholders verbeterd en worden prikkels geïntroduceerd om zorginkopers en aanbieders meer zelf organiserend te laten zijn. Voorbeelden van opties zijn:
    • Alle medisch specialisten in loondienst, waardoor gelijk gerichtheid binnen ziekenhuizen wordt vergroot en volumeprikkels worden voorkomen.
    • Risicodragende uitvoering van ouderenzorg door gemeenten. Hierbij hevelt de overheid de ouderenzorg over naar de WMO. Gemeenten voeren dan lokaal een geïntegreerd en  domein overstijgend ouderenbeleid.

Onze kijk op de beleidsvoornemens

Als we kijken naar de verschillende opties, zitten er wat ons betreft ‘heftige opties’ tussen voor de zorgorganisatie. Denk hierbij aan het inperken van de handelingsruimte van zorgaanbieders waardoor de verkeerde zorg op de verkeerde plek wordt voorkomen. Stel je voor dat alle of een deel van de verrichtingen uit een DBC-zorgproduct doelmatiger geleverd kunnen worden in de 1e lijn of thuis, dan kan de NZa hier normen voor opnemen in de beleidsregels. Hierdoor kan bijvoorbeeld alleen de 1e lijn of de thuiszorg de zorg declareren.

In onze optiek is daarmee het verplaatsen van zorg niet langer een optie, maar de nieuwe norm. Dit is in lijn met JZOJP. We verwachten dat dit voor een zorgorganisatie de nodige inspanning vergt: goede samenwerkingsafspraken, vertrouwen in de betrokken partijen en een vooruitziende blik op de financiële impact. gzicht kan de ondersteuning bieden op deze drie componenten, waardoor je als zorgorganisatie voorbereid bent op de veranderingen.

Voorbereiding is het halve werk

Wat ons betreft is het nadenken over nieuwe vormen van het zorgstelsel essentieel om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. De uitwerking en keuze van beschreven opties in het beleidsdocument moet nog gebeuren. Zoals eerder aangegeven betekenen de beschreven opties een grote verandering binnen het zorgdomein, het sociaal domein of de manier waarop de patiënt zorg ontvangt. Het is aan de zorgorganisatie om zich voor te bereiden op deze ontwikkelingen en veranderingen. In het bijzonder als er geen beleid en strategie wordt geformuleerd. Ook voor de zorginkoop/-verkoop brengt dit verandering met zich mee. Een professionele organisatie bereid zich hier goed op voor.

gzicht helpt

Hulp nodig bij het interpreteren van de beleidsvoornemens? We gaan graag in gesprek over welke beleidsvoornemens impact hebben op jouw organisatie en bespreken hoe jouw organisatie zich hier op kan voorbereiden.


Deel deze post: