Van stuwmeer naar succesvolle doorbraak

Jamilla Nanlohy
Wachtrij
Afgelopen maanden heeft de niet-urgente zorg stilgelegen. Nu de piek van de corona-uitbraak voorbij lijkt te zijn, wordt de reguliere zorg langzaam aan opgepakt. Maar wat komt als eerste?

Nu steeds meer patiënten herstellen van het coronavirus wordt duidelijk dat hier restverschijnselen aan worden overgehouden. Patiënten hebben last van gezondheidsklachten, zoals een verminderde longfunctie, verminderde spierkracht en psychische klachten. Er ontstaat extra vraag naar zorg door het benodigde herstel van coronapatiënten.[1]

Aan de andere kant komt de patiëntenstroom van niet-COVID-patiënten weer op gang. De urgentie van “uitgestelde zorg” is toegenomen voor bepaalde patiënten en de wachtlijsten worden langer. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)[2] neemt sinds april het aantal verwijzingen van de huisarts naar een medisch specialist en de ggz weer toe. Dit is als het ware een stuwmeer van zorg; een kleine rivieruitmonding van COVID-patiënten en een vloedgolf aan wachtende patiënten. De vraag is nu: hoe om te gaan met dit stuwmeer?

Een doorstart maken

Per 20 april jl. wordt de reguliere zorg in ziekenhuizen gefaseerd opgepakt. De NZa heeft een urgentielijst met ruim 4500 diagnoses gevalideerd, die houvast biedt bij het opstarten van de zorg. Ondanks deze lijst is het een uitdaging om te bepalen hoe de reguliere zorg weer wordt opgestart. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen regio’s.[3] Verwacht werd dat het aantal patiënten, dat in ziekenhuizen behandeld wordt, licht zou toenemen. In het zuidwesten tot aan het oosten van Nederland is dit echter gedaald. Tevens is de druk op het personeel afgelopen periode hoog geweest en zal deze druk met het opkomende stuwmeer voorlopig nog niet verminderen.

Desondanks wordt in verschillende artikelen benadrukt dat het betrekken van verpleegkundigen bij het crisismanagement cruciaal is.[4] Zij kunnen inschatten hoe het opstarten van de reguliere zorg er in de praktijk uit moet komen te zien. Er moet immers gewerkt gaan worden in een ‘1,5 meter samenleving’, wat uitdagingen oplevert voor doorlooptijden, omsteltijden en ruimte in wachtkamers et cetera. Belangrijk om hierbij te benadrukken is dat dit om maatwerk van de ziekenhuizen vraagt, centrale aansturing lijkt onmogelijk.

Onder druk wordt alles vloeibaar

De wendbaarheid en creativiteit om zorgvragen op te lossen zijn aangewakkerd door de corona-uitbraak. Zorgaanbieders zijn waar mogelijk zorg op afstand gaan leveren door gebruik te maken van digitale toepassingen. Deze initiatieven liggen in het verlengde van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en hebben de beweging in een volgende versnelling gezet. Bijvoorbeeld: behandeling of begeleiding op afstand middels videobellen. Voorheen werd nog getwijfeld over het gebruik van digitale toepassingen, corona heeft deze twijfel weggenomen. Om deze vaart vast te houden, is het interessant om te kijken welke initiatieven behouden kunnen worden:

  • Welke initiatieven kunnen de reguliere vorm van zorg permanent vervangen?
  • Wat levert de opschaling van initiatieven op?
  • Welke kosten worden teruggebracht door opschaling van initiatieven?
  • Hoe het gesprek aan te gaan met de zorgverzekeraar over de bekostiging van initiatieven?

Bij het maken van de doorstart zullen deze vragen de revue passeren. De coronacrisis levert ook zorgen voor de financiële gezondheid van zorginstellingen.[5] Dit vraagt om creatieve oplossingen en omdenken. gzicht denkt graag mee en kan ondersteunen bij:

  • Inzicht verkrijgen in de financiële situatie van jouw organisatie met (verschillende) financiële modellen.
  • Het analyseren van data en omzetten in een stappenplan: monitoren van de productieontwikkeling, omvang van het stuwmeer in kaart brengen.
  • Het structureren en begeleiden van de doorstart naar reguliere zorg en bedrijfsvoering.
  • Onderhandelingen met financiers over gerealiseerde zorg t.b.v. bevoorschotting/compensatieregelingen.

Hier eens verder over in gesprek? Wij ondersteunen graag met ons projectmanagement, creativiteit en/of onderhandelkracht in de zorgverkoop. We komen graag in contact!


[1] https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/01/nza-werkt-aan-overzicht-van-de-revalidatiezorg-na-corona

[2] https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/verwijzingen-naar-ggz-komen-na-terugval-weer-op-gang

[3] https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/13/regionale-verschillen-in-aantal-behandelingen-in-ziekenhuis-tijdens-coronacrisis

[4] https://www.zorgvisie.nl/ziekenhuisbestuur-zet-verpleegkundige-buitenspel-in-crisismanagement/

[5] FD: “Nieuwe problemen voor de ziekenhuizen: een stuwmeer aan patiënten én geldzorgen”

Deel deze post:

Meer blogs van Jamilla