Tips bij de productieverantwoording tijdens Covid19

Ieder voorjaar wordt het voorgaande boekjaar afgesloten. Dit betekent dat de jaarrekening opgemaakt wordt en dat de productieverantwoording moet worden afgelegd aan de gemeente. Een hectische en drukke periode voor zowel zorgaanbieders als gemeenten. Vanwege corona zal de productieverantwoording dit jaar iets anders verlopen. Lees hieronder waar de zorgaanbieder op kan rekenen en hoe gzicht je hierbij kan helpen.

De productieverantwoording in het kort

Vanuit het landelijk accountantsprotocol financiële productieverantwoording zijn formats beschikbaar om de productieverantwoording over het afgelopen boekjaar in te vullen. Vervolgens geeft de accountant van de zorgaanbieder, als alles goed verloopt, een controleverklaring af op de productieverantwoording. Zowel de controleverklaring van de accountant als de productieverantwoording van de zorgaanbieder worden gebruikt als input voor de jaarrekening voor de Wmo en Jeugdwet. Het doel is de getrouwheid en rechtmatigheid van de geleverde zorg te toetsen.

Welke stappen worden doorlopen?

Over het algemeen wordt aangehouden dat alle declaraties bij de gemeente zijn ingediend vóór 1 februari van het jaar. Vervolgens moet vóór 1 april van het jaar de financiële productieverantwoording Ingediend zijn bij de gemeente. Deze productieverantwoording wordt apart ingediend voor de Wmo en Jeugdwet. Indien de omzet hoger of gelijk is aan €125.000 euro, voor zowel de Wmo als voor de Jeugdwet, dient de productieverantwoording door de accountant te worden gecontroleerd. De controleverklaring dient vóór 1 april van het jaar t+1 ingeleverd te zijn bij de gemeente.

Aangepaste aanpak wegens corona

Corona, iedereen heeft er dit jaar, in meer of mindere mate, mee te maken gehad. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg en ondersteuning te continueren waarbij de negatieve financiële gevolgen zo veel mogelijk zijn gecompenseerd door de zorgfinanciers. Dit betreffen afspraken over de betaling van zorg die aan cliënten is geleverd, de (door)betaling van zorg die niet is geleverd en de betaling van meerkosten die zorgaanbieders moeten maken om te voldoen aan de landelijke coronarichtlijnen. Deze afspraken hebben invloed op de verantwoording over 2020. Als gevolg van dit alles ziet de financiële verantwoording er dit jaar dan ook anders uit. De aangepaste aanpak is vastgesteld door de Stuurgroep i-Sociaal Domein. Zo is er dit jaar sprake van een continuïteitsbijdrage en de meerkostenregeling. Ondanks deze maatregelen, wordt er nog steeds één verantwoording afgelegd. Nu alleen op basis van drie sporen:

 1. Verantwoording over de geleverde zorg met behulp van de formats productieverantwoording en het landelijk accountantsprotocol.
 2. Overeenstemming over de niet-geleverde zorg en meerkosten.
 3. Toelichting van de zorgaanbieder op de ontvangen coronacompensatie en meerkosten.

De volledige toelichting op de aangepaste aanpak lees je hier.

Alle formats en het landelijk accountantsprotocol zijn hier te vinden.

Uitdagingen voor de zorgaanbieder

Vanuit onze praktijkervaring zien wij dat het verantwoorden van de productie een uitdagende klus is. Redenen hiervoor zijn:

 • Dat interne productcodes niet overeenkomen met de productcodes van de gemeenten;
 • Dat nog niet alle zorg gefactureerd is aan de betreffende gemeenten en verantwoording al wel dient te worden ingezonden;
 • Dat facturatie/declaratie over het voorliggende jaar doorgaans al snel in het opvolgende jaar dient te worden afgerond;
 • Dat nog niet alle (juiste) beschikkingen binnen zijn;
 • Dat de daadwerkelijke levering van de zorg lastig te controleren blijkt te zijn;
 • Dat de contractinformatie niet altijd goed verwerkt is in de systemen;
 • Dat de accountant documentatie blijft opvragen; 
 • Dat alle gegevens ook na alle mutaties moeten kloppen;
 • Dat er dit jaar het inzicht verstrekken in de corona administratie bijkomt.

Ontzorgd worden in de productieverantwoording?

Lukt het niet de productieverantwoording tijdig af te ronden? Wil je als organisatie ontzorgd worden t.a.v. de productieverantwoording?

Wij van gzicht helpen graag! Daarnaast zijn wij toekomstgericht, waarbij we samen met jouw organisatie graag kijken welke verbeterslag te behalen is. Zodat de productieverantwoording volgend jaar (wederom) ontspannen verloopt.

Wil je meer informatie of hier eens over sparren? Neem contact met ons op! Bel gerust naar Gerde, Iris, Diekje, Ruutger of Mart.

Deel deze post: