Grip op financiële gezondheid in coronatijd(?)

Heb je ook nu grip op de financiële gezondheid van jouw organisatie? Is inzichtelijk welke effecten COVID-19 in 2021 heeft? Wat zijn de uitgangspunten en wat zijn de aandachtspunten voor de corona-administratie?

De situatie waar we ons momenteel in bevinden, is nieuw. Nog nooit eerder hebben we de zorg zo’n lange tijd anders moeten inrichten. Het onbekende weerspiegelt in de totstandkoming van de verschillende financiële COVID-19 compensatieregelingen voor omzetderving en extra kosten.

COVID-19 compensatieregelingen

Toen de pandemie ons begin 2020 trof, werd direct financiële steun aangekondigd vanuit het Ministerie van VWS. Verschillende compensatieregelingen kwamen tot stand. Voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet (Jw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maak je afspraken met de zorgverzekeraar, zorgkantoor en gemeente. Dit alles om de continuïteit van de zorg te bewaken. Doel van de compensatieregelingen is dan ook om financieel geen schade te ondervinden aan het feit dat je de zorg draaiende houdt. Transparantie vormt de rode draad door het beleid rondom de compensatieregelingen.

Toen

Ondanks dat een jaar geleden de regelingen aangekondigd werden met de belofte dat het zo eenvoudig mogelijk zou worden gehouden, is de lijst met regelingen behoorlijk gegroeid. De Zvw, Wlz, Jw en Wmo hebben ieder een eigen tijdslijn als het gaat om aanvraag en uitbetaling van de compensatieregelingen. Daarbij zijn er verschillen tussen soorten zorginstellingen. Zo kent de GGZ een specifieke regeling in de Zvw en zien we in de ouderenzorg dat er ook nog onderscheid gemaakt wordt tussen kleine en grote aanbieders.

In alle regelingen zien we het volgende terug:

  • De aanvullende bekostiging is gericht op continuïteit. Voor de betaalbaarheid van de zorg wordt scherp gekeken naar het jaarresultaat in vergelijking met bijbehorende referentieperiodes.
  • Dubbele bekostiging is als vanzelfsprekend niet toegestaan. Dit vraagt om onderbouwing van omzetderving en meerkosten. De tijdslijnen tussen de financieringsstromen zijn niet op elkaar afgestemd. Zo is de Wlz aanvraag afgerond, maar kan de specifieke regeling Zvw nog voor 31 april aangevraagd worden.
  • Wanneer de uitgangspunten van een regeling niet passen bij het doel van de regeling, wordt een aanbieder actief gevraagd contact op te nemen met de financier. Bijvoorbeeld wanneer de referentieperiode niet passend is.

Nu

Wanneer het jaarrekeningwerk voor 2020 er op zit en de aanvragen de deur uit zijn, is het afwachten. De dossiervoering van de aanvraag is van belang voor een goedkeurende verklaring van je accountant. Voor zorgaanbieders met een lopend jaarrekeningtraject en nog in te dienen aanvragen, neemt het risico op meerwerk van een accountant toe. Afwachten is geen optie. Zoek actief je zorgverzekeraar, zorgkantoor en/of gemeente op.

Toekomst

We zitten momenteel nog volop in de coronacrisis. We weten nog niet hoe de derde golf zich gaat ontwikkelen en welke impact dit heeft op de financiële gezondheid van zorgaanbieders. We weten dat de regelingen voor 2021 beperkt zullen zijn. De regelingen tot nu toe leren ons dat de volgende aandachtspunten van belang zijn:

  • Houd de ontwikkeling voor 2021 scherp in de gaten. Maak een plan om goed op te hoogte te blijven van de laatste stand van zaken omtrent regelgeving;
  • Neem tijd om stil te staan. Evalueer welke acties noodzakelijk zijn om administratieve lasten te verlichten om de benodigde inzichten uit je data te halen;
  • Zorg dat de corona gerelateerde kosten inzichtelijk worden gemaakt.

Van twijfel naar vastberadenheid

Niemand had vorig jaar verwacht dat op dit moment nog steeds zoveel zorgmedewerkers nodig zijn om het Coronavirus in bedwang te houden. Ook nu weten we niet wanneer we eruit zijn, vrezen we voor de nasleep. Wat gaat het effect zijn op de zorgvraag die op ons afkomt? En welke financiële consequenties staan ons op midden- en lange termijn te wachten? Met de kennis van nu is het van belang om alert te zijn op de impact. Hoe krijg jij scherp wat de consequenties zijn op de financiële gezondheid van jouw organisatie?

gzicht ziet verbetering, verandert samen. Wil jij met je team zicht krijgen op de ‘lessons learned 2020’. Wij bieden graag een vrijblijvende spiegel aan.

Voor meer informatie, neem contact op met Judith Uijttewaal of Joice Baten.

Deel deze post: